Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2406/GB, 29 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:29-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2406/GB

Betreft: [klager] datum: 29 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Schreudering, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 september 2010 gedetineerd. De selectiefunctionaris heeft op 2 juli 2014 het verzoek tot plaatsing in een p.p. afgewezen. Op 26 augustus 2014 is klager alsnog geselecteerd voor deelname aan een p.p. Het programma is op 28 augustus
2014 ingegaan.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De afwijzing op basis van alleen de opvatting van de werkmeester, gezien de positieve rapportage van de reclassering als ook het gebrek aan overige belemmeringen, berust op een onjuiste belangenafweging. Volgens klager functioneert hij goed op de
werkzaal.
De Lex Mulder-zaken moet klager in/voor december 2014 hebben betaald. Dat deze zaken aan een plaatsing in een p.p. in de weg zouden staan wordt uitdrukkelijk betwist.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Uit het selectieadvies van 2 juli 2014 van de directeur van de locatie Norgerhaven blijkt dat klagers gedrag op de arbeid veel te wensen overlaat. Klager is lui en doet het liefst helemaal niets. Hij moet constant worden gecorrigeerd wegens
stemmingmakerij. Op correcties reageert klager opstandig en niet begrijpend. De inrichting adviseert het verzoek tot klagers deelname aan een p.p. voor een termijn van zes weken aan te houden. In die periode moet klager betere arbeidsprestaties laten
zien. Daarnaast moet klager aantonen dat hij de ‘Lex Mulder boetes’ gaat betalen. De selectiefunctionaris zal na zes weken het verzoek tot klagers deelname aan een p.p. opnieuw beoordelen.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.
Klager neemt inmiddels deel aan een p.p. Nu klager heeft verzocht om toekenning van een tegemoetkoming, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk behandelen.

4.2. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt daarbij in aanmerking dat nu klagers gedrag op de arbeid
inmiddels
een positieve wending heeft genomen hij alsnog is geselecteerd voor deelname aan een p.p.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. Mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 29 september 2014

secretaris voorzitter

Naar boven