Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1746/GA, 19 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1746/GA

betreft: [klager] datum: 19 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 mei 2014 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den Ijssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 augustus 2014, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager, bijgestaan door een kantoorgenoot van zijn raadsman mr. H. Raza, mevrouw mr. S. Raza, gehoord.
De directeur heeft op 1 augustus 2014 schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, omdat klager via bezoek heeft getracht contrabande in te voeren;
b. de ontzegging van de toegang tot de inrichting van twee van klagers bezoekers vanwege a;
c. een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een strafcel, wegens een poging tot invoer van contrabande en
d. de ontzegging van de toegang tot de inrichting van klagers moeder voor de duur van zes maanden vanwege c.

De beklagcommissie heeft het beklag onder d. gegrond verklaard voor zover de ontzegging van de toegang tot de inrichting de termijn van drie maanden overschrijdt en heeft het beklag voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Ten aanzien van a. en b. wordt aangevoerd dat na visitatie van klager niets is aangetroffen. Klager zou de
contrabande
aan medegedetineerde C. hebben gegeven. Dit zou blijken uit onderzoek van de directeur. Klager vraagt zich af waar dit onderzoek uit heeft bestaan. C. is in de afzonderingscel geplaatst. Bij hem is evenmin iets aangetroffen. C. is ook niet
disciplinair
gestraft. Klager is van mening dat ten onrechte aan allebei zijn bezoekers de toegang tot de inrichting is ontzegd. Klager verwijst daartoe naar de uitspraak van de beroepscommissie van 12 april 2013 met nummer 13/193/GA. Hieruit volgt dat dient vast
te
staan welke bezoeker de contrabande heeft overhandigd. Ten aanzien van het beklag onder c. en d. licht klager toe dat hij inderdaad aan een vriend om de invoer van de schoenen heeft gevraagd, samen met wat kleding en cd’s. Hij was er niet van op de
hoogte dat er contrabande in de schoenen was verstopt. Ook zijn moeder was hier niet van op de hoogte. Het lijkt erop dat klagers vriend voor iemand anders heeft geprobeerd de contrabande in te voeren. De schoenen hadden een hak. Klager draagt nooit
schoenen met een hak. De directeur heeft onvoldoende onderzoek verricht. Klager verzoekt om toekenning van tegemoetkoming.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
a. en b.
Uit de zich in het dossier bevindende mededelingen van 15 april 2014 volgt dat door een personeelslid via de camera is geconstateerd dat klager bij het afscheid van zijn bezoek iets in zijn hand gedrukt kreeg, een beweging naar zijn mond maakte en zijn
hand vervolgens in zijn broekzak verdween. De dienstdoende toezichthouder in de bezoekzaal heeft eveneens klager een verdachte beweging zien maken die eindigde in zijn broekzak. Bij visitatie van klager is niets aangetroffen.

De directeur heeft in beklag aangevoerd dat uit onderzoek is gebleken dat klager de contrabande op een later moment heeft overhandigd aan medegedetineerde C. C. is in de afzonderingscel onder cameratoezicht geplaatst. Door klager is onweersproken
aangevoerd dat bij medegedetineerde C. niets is aangetroffen en dat C. niet disciplinair is gestraft. Nu uit de stukken evenmin is gebleken dat bij C. contrabande is aangetroffen en vast staat dat bij klager niets is aangetroffen, is de
beroepscommissie
van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat klager via zijn bezoek contrabande heeft getracht in te voeren. Gelet hierop dient zowel de beslissing van de directeur onder a. als onder b. als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. Het
beroep t.a.v. a. en b. zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre worden vernietigd en aan klager zal een tegemoetkoming van € 22,50 worden toegekend.

C.
Onbetwist is dat in de hakken van voor klager bestemde schoenen een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. Nu klager de invoer van de schoenen via een vriend zelf heeft aangevraagd is de beroepscommissie van oordeel dat de invoer van deze
contrabande
voor het risico van klager komt. En dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. . Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

D.
Hetgeen ten aanzien van d. is aangevoerd kan niet leiden tot een andere beslissing dan die van de beklagcommissie. Het beroep t.a.v. d. zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a. en b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 22,50,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. C.J.G. Bleichrodt, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 19 september 2014

secretaris voorzitter

Naar boven