Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2894/GB, 19 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2894/GB

Betreft: [klager] datum: 19 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Kerkhoff, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing het electronisch toezicht (ET) voort te zetten gedurende het penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 5 november 2012 gedetineerd. Met ingang van 7 mei 2014 neemt klager deel aan een p.p. met ET. Op 3 juli 2014 heeft de selectiefunctionaris besloten de tenuitvoerlegging van het ET te verlengen. Het door klager ingediende bezwaarschrift
is op 17 juli 2014 ongegrond verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 72, eerste lid jo. artikel 17, eerste lid onder b, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot beëindiging van zijn deelname aan een p.p. Ingevolge
artikel 72, eerste lid jo. artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde voorts het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot deelname aan een p.p.

In het onderhavige geval heeft de selectiefunctionaris op grond van artikel 7a van de Penitentiaire maatregel besloten het ET voort te zetten. Van een beslissing tot beëindiging van het p.p. of een beslissing tot afwijzing van een verzoek tot deelname
aan een p.p. is derhalve geen sprake. Voorts blijkt uit de stukken dat de selectiefunctionaris op 20 augustus 2014 alsnog heeft beslist klager te selecteren voor een p.p. zonder ET. Om deze redenen dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in
zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 19 september 2014

secretaris voorzitter

Naar boven