Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2821/GB, 9 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:09-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2821/GB

Betreft: [klager] datum: 9 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.E. Wiersum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 14 januari 2014 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Op 28 juli 2014 is aan klager een disciplinaire straf opgelegd wegens een positieve uitslag bij een urinecontrole. Het was de eerste keer dat klager wegens een positieve
uitslag werd gesanctioneerd. Daarvoor werd het functioneren van klager als positief ervaren. Behalve dat klager disciplinair is gestraft, is zijn verzoek om algemeen verlof afgewezen en is daarnaast zijn verzoek om deelname aan een p.p. afgewezen.
Klager is van mening dat hij te zwaar is gestraft. Tegen de opgelegde disciplinaire straf en de afwijzing van het verzoek om verlof zal beklag worden ingediend.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt –zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft positief gescoord op THC bij een urinecontrole. Het gebruik wordt niet bestreden. Conform het Drugsontmoedigingsbeleid is
detentiefasering na het gebruik van drugs gedurende drie maanden niet mogelijk. De afwijzing van klagers verzoek is daarnaast gebaseerd op het negatieve advies van de directeur van de p.i. Alphen aan den Rijn.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Klager is op 28 juli 2014 disciplinair gestraft in verband met een positieve uitslag bij een urinecontrole. Voornoemde omstandigheid vormt naar het oordeel van de beroepscommissie een contra-indicatie voor deelname aan een p.p. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 9 september 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven