Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2424/GB, 2 september 2014, beroep
Uitspraakdatum:02-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2424/GB

Betreft: (klager) datum: 2 september 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.R. Smeets, namens

(...), verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. W.R. Smeets, op 15 augustus 2014 door een plaatsvervangend lid van de beroepscommissie gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) en hem te selecteren voor de gevangenis van de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 december 2011 gedetineerd. Hij is vanuit de penitentiaire inrichtingen Vught geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op 18 april 2014 is het programma aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij de PIA Roermond. Op 4
juni 2014 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. en de plaatsing van klager in de gevangenis van de locatie Roermond.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Nergens blijkt uit dat klager een verplichting had om te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. Het kan klager niet worden verweten dat hij in de nacht van 30 op 31 mei 2014 niet
thuis is geweest en als gevolg daarvan zijn locatiegebod heeft overtreden. Klager is op 30 mei 2014 gaan hardlopen met een vriendin in het bos. Hierbij is klager ten val gekomen en heeft zijn vriendin hem meegenomen naar haar huis. Daar is hij op de
bank in slaap gevallen. Klager heeft zijn telefoon – die op trilstand stond – niet gehoord. Wanneer blijkt dat klager het locatiegebod heeft overtreden, is hij van mening dat de beslissing tot beëindiging van het penitentiair programma en
terugplaatsing
in een gevangenis als gevolg van één overtreding onevenredig zwaar is. Klagers detentiefasering is tot de onderhavige overtreding altijd goed verlopen. Hij heeft zich altijd aan de afspraken gehouden en een goede inzet getoond. Hij vraagt zich af
waarom
niet is gekozen voor een minder verstrekkende reactie. Op 30 mei 2014 omstreeks 07:30 uur heeft klager vruchteloos getracht telefonisch contact op te nemen met de Reclassering. Hij is pas na vier dagen gehoord en teruggeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is op 30 mei om 13.58 uur van huis gegaan en pas op 31 mei 2014 om 10.40 daar teruggekeerd. De achterwacht heeft tevergeefs getracht klager te bellen op zijn
mobiele telefoon en op de home-unit. De vader van klager is wel bereikt en deze gaf aan dat hij niet wist waar zijn zoon was. In strijd met de voorschriften was klager in de nacht van 30 op 31 mei 2014 dus niet op zijn thuisadres aanwezig. Hij heeft
hiermee zijn locatiegebod overtreden. Klager dient doordeweeks tussen 23:00 uur en 07:00 uur thuis te zijn en op zaterdag en zondag tussen 23:00 uur en 13:00 uur. Voordat het p.p. startte, heeft klager al willen onderhandelen met zijn toezichthouder
over de tijden die hij thuis diende te zijn. Telefonisch bereikbaar zijn is wel degelijk een voorwaarde voor deelname aan een p.p. Dit blijkt ook uit het feit dat de telefoonaansluiting wordt gecontroleerd en men in het bezit is van klagers mobiele
nummer, huistelefoonnummer en het telefoonnummer van zijn vader. Uit klagers reactie blijkt dat hij op de hoogte was van zijn verplichting telefonisch bereikbaar te zijn. Klager heeft eerder een toezicht bij de Reclassering gehad dat negatief is
geretourneerd. Hij had tegen zijn vriendin kunnen zeggen waar hij woonde. Daarnaast is er bij weten van de selectiefunctionaris geen arts ingeschakeld na de val.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Roermond is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De reclassering heeft gerapporteerd omtrent de voortgang van het p.p. van klager. Uit de rapportage van de reclassering volgt dat klager zich niet heeft gehouden aan de met hem gemaakte afspraken omtrent zijn p.p. De namens klager tegen de
daarin weergegeven bevindingen aangevoerde bezwaren worden door de beroepscommissie onvoldoende aannemelijk geacht. Gezien het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven