Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2375/GV, 28 augustus 2014, beroep
Uitspraakdatum:28-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2375/GV

betreft: [klager] datum: 28 augustus 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P. Jeeninga, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 juli 2014 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. P. Jeeninga om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. In de beslissing wordt geen van de weigeringsgronden van artikel 4 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) genoemd. De overwegingen van de selectiefunctionaris dat
verlof op dit moment maatschappelijk onaanvaardbaar is en dat er geen vertrouwen is in een goed verloop van het verlof zijn geen in de Regeling genoemde weigeringsgronden. Het negatieve advies van het Openbaar Ministerie (OM) is geen zelfstandige
weigeringsgrond.
Klager is reeds zeer langdurig gedetineerd. Algemeen verlof is in het belang van zijn resocialisatie. De huidige ontslagdatum is 20 februari 2015.
Klager wordt nagedragen dat hij zich eerder na verlof aan detentie heeft onttrokken en dat hij zich gedurende een proeftijd heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Deze omstandigheden zijn door de rechter reeds verdisconteerd in de strafmaat en
het is onredelijk en onbillijk om klager hiervoor dubbel te straffen. Bovendien dateren deze aan klager verweten gedragingen van december 2011 en januari 2012.
De p.i. Almere heeft aangegeven dat klager de laatste weken in zijn gedrag een positieve kentering heeft laten zien. Uit de inrichtingsrapportage volgt dat klager zich bereid heeft verklaard mee te werken aan het traject terugdringen recidive. Het ligt
in de lijn van de positieve ontwikkeling en het belang van zijn resocialisatie om klager thans wel in aanmerking te laten komen voor algemeen verlof al dan niet onder een of meer bijzondere voorwaarden.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers verlofaanvraag is afgewezen in verband met zijn negatieve gedrag in de afgelopen periode in diverse inrichtingen, waar is gebleken dat klager zich niet hield aan de afspraken in de inrichtingen. Hij heeft hier diverse rapporten voor gehad.
Voorts heeft het OM een negatief advies uitgebracht, omdat klager zich eerder had onttrokken aan detentie door niet terug te keren van verlof, waarbij hij tevens een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd. Hij is hiervoor veroordeeld. In reactie op het
beroepschrift licht de selectiefunctionaris zijn beslissing als volgt nader toe: Klagers verleden met zeer veel rapporten in diverse inrichtingen en klagers onttrekking gecombineerd met zijn degradatie naar het basisprogramma in de huidige inrichting
is
aangemerkt als een weigeringsgrond. Er is te weinig vertrouwen in een goed verloop van het verlof. De laatste maand was klager beter aanspreekbaar op zijn gedrag. Dit vormt echter een te korte periode om te laten zien dat hij beter functioneert en de
verantwoordelijkheid van vrijheden beter aan zou kunnen. Het OM heeft aangegeven dat klager veel recidive heeft door heel Nederland en dat hij een nieuw strafbaar feit heeft gepleegd in zijn proeftijd.
Klager heeft inmiddels zijn positieve gedrag voortgezet en een nieuwe verlofaanvraag ingediend welke op 4 augustus is toegewezen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de p.i. Almere heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Het OM heeft negatief geadviseerd ter zake van verlofverlening.
De politie heeft positief geadviseerd ter zake van het verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, wegens gekwalificeerde diefstal, overtreding van artikel 26 van de Wet wapens en munitie en artikel 2 van de Opiumwet. Aansluitend dient hij de tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde
voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en vier dagen vervangende hechtenis te ondergaan. De datum van invrijheidstelling is bepaald op 20 februari 2015.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde aanvraag voor algemeen verlof.

Klager heeft langdurig negatief agressief gedrag in detentie vertoond, aan hem is vele malen rapport aangezegd en disciplinaire straffen zijn opgelegd. In de inrichtingsrapportage is beschreven dat klagers gedrag ten tijde van de verlofaanvraag nog
maar
sinds een aantal weken in positieve zin was veranderd.
De beroepscommissie is van oordeel dat nu ten tijde van de bestreden beslissing niet duidelijk was of de positieve wijziging in klagers gedrag bestendig zou zijn dit een contra-indicatie vormde voor verlofverlening en een afwijzing van klagers
verlofaanvraag rechtvaardigde. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder b en d van de Regeling tijdelijk verlaten van de
inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Overigens is aan klager nu hij een langere periode positief gedrag heeft laten zien inmiddels verlof verleend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 augustus 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven