Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2027/TA, 25 augustus 2014, beroep
Uitspraakdatum:25-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2027/TA

betreft: [klager] datum: 25 augustus 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 10 juni 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC de Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolter om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
Het beroep heeft betrekking op de door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming van
€ 20,= vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de onjuiste verstrekking van insuline in de weekenden, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Volgens de beklagcommissie is vast komen te staan dat de insuline in de weekenden niet altijd op correcte wijze aan klager wordt verstrekt, zoals de inrichting heeft erkend. Volgens klager gebeurt dit
regelmatig. Op dit moment is al sprake van 40 gevallen dat deze, voor hem van levensbelang zijnde, medicatie niet of niet tijdig is verstrekt. De raadsman verwijst naar een brief van klagers oogarts van 25 juni 2014 aan de huisarts van de inrichting,
waarin wordt gesteld dat maximale aandacht dient te worden besteed aan het beleid ten aanzien van de verstrekking van insuline, omdat deze grote invloed heeft op de retinopathie. Klager is op grond van deze brief en het grote aantal incidenten van
mening, dat de tegemoetkoming van € 20,= volstrekt te laag is. Gelet op de standaardvergoeding indien medicatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, wordt verzocht een hogere tegemoetkoming toe te kennen.

Het hoofd van de inrichting heeft daarop als volgt gereageerd.
Het hoofd van de inrichting onderschrijft de beslissing van de beklagrechter tot toekenning van een tegemoetkoming van € 20,=.

3. De beoordeling
Gelet op de in beroep overgelegde brief van klagers oogarts van de polikliniek Oogheelkunde van het Maasstadziekenhuis te Rotterdam van 25 juni 2014 waarin de huisarts van de inrichting verzocht wordt maximale aandacht te besteden aan de instellingen
van de suikers en de bloeddruk, omdat deze grote invloed hebben op de retinopathie, is de beroepscommissie van oordeel dat het beroep gegrond is en een tegemoetkoming van € 40,= moet worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 40,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 25 augustus 2014

secretaris voorzitter

Naar boven