Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1553/SGA, 8 mei 2014, schorsing
Uitspraakdatum:08-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/1553/SGA
Betreft : (verzoeker) datum: 8 mei 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

(...), verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Westlinge te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 7 mei 2014, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
opsluiting in een strafcel voor de duur van vijf dagen, ingaande op 7 mei 2014 om 13.40 uur en eindigende op 12 mei 2014 om 13.40 uur, wegens een te laag kreatininegehalte bij een urinecontrole, ook na herhalingsonderzoek.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 7 mei 2014. Blijkens een telefonische mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Westlinge zal het door verzoeker ingediende
schorsingsverzoek als klacht worden ingeboekt.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.
Uit de mededeling van de bestreden beslissing blijkt dat klager voorafgaand aan het nemen van die beslissing niet is gehoord. Nu dat horen op grond van artikel 57 van de Pbw verplicht is voorgeschreven bij een beslissing als de onderhavige, is die
beslissing genomen in strijd met de wet en komt de tenuitvoerlegging daarvan voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang, tot het moment dat de beklagcommissie op het klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 8 mei 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven