Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2088/GB, 31 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2088/GB

Betreft: [klager] datum: 31 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juni 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers bezwaar gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 mei 2012 gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Nieuwegein. Van daaruit is hij op 8 mei 2014 overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 19 mei 2014 is hij overgeplaatst naar de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is overgeplaatst naar de p.i. Lelystad omdat een afdeling in de locatie Zuyder Bos gesloten moest worden. Klagers gedrag werd aangemerkt als zogenaamd groen gedrag en hij verbleef kort in de locatie, dus moest hij kennelijk overgeplaatst worden.
De selectiecriteria van de directeur waren overigens bij klager niet bekend. Klager heeft veel meegemaakt in detentie. Om die reden heeft hij de locatie Zuyder Bos zorgvuldig en bewust uitgekozen. Hij zou niet in aanmerking komen om alsnog in de
locatie
Zuyder Bos geplaatst te worden, omdat er geen ruimte was. Inmiddels heeft hij gehoord dat andere medegedetineerden wel worden teruggeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Omdat er een afdeling in de locatie Zuyder Bos gesloten moest worden, hetgeen niet eerder bekend was en dus ook niet ten tijde van de beslissing tot overplaatsing naar die locatie, is klager kort na zijn overplaatsing geselecteerd voor en overgeplaatst
naar de p.i. Lelystad. Alle gedetineerden van afdeling C0 die groen gedrag vertoonden en als laatste waren binnen gekomen zouden worden overgeplaatst. Er zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die nopen tot herziening van de beslissing. Indien
klager zich onveilig voelt in de p.i. Lelystad kan hij dit kenbaar maken bij de directeur die dan een overplaatsingsverzoek kan overwegen. Bij andere gedetineerden die zijn teruggeplaatst was sprake van een medische noodzaak.

4. De beoordeling
Uit de stukken komt naar voren dat klager, vanwege hetgeen hij gedurende zijn verblijf in de p.i. Nieuwegein heeft meegemaakt, wilde worden overgeplaatst naar een andere inrichting en dan bij voorkeur in de buurt van zijn sociale omgeving Amsterdam.
Aan
dit verzoek is tegemoet gekomen door zijn overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos. De selectiefunctionaris heeft, gelet op het gegeven dat er voor gedetineerden als klager die het zogenaamde groene gedrag vertonen, geen plaats in de locatie Zuyder Bos
was, op goede gronden tot de bestreden beslissing kunnen komen. Daarbij is rekening gehouden met klagers voorkeur in de buurt van Amsterdam geplaatst te worden. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 31 juli 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven