Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1318/GA, 15 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:15-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1318/GA

betreft: [klager] datum: 15 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 maart 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Nieuwegein in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de vermissing van klagers gamecube.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Zijn gamecube is bij een andere gedetineerde terechtgekomen. Het afdelingshoofd heeft de fout erkend en een compensatie van € 30,- aangeboden. Klager heeft voor € 20,- moeten bellen met het thuisfront. De gamecube heeft hem € 75,- gekost. Voor € 30,-
kan klager geen andere gamecube kopen. Daarbij kost het zijn familie extra tijd en benzine om een nieuwe gamecube te kopen.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt toegelicht.
Nader onderzoek op internet wijst uit dat een gamecube voor diverse bedragen gekocht kan worden vanaf € 15,-. Tijdens de beklagzitting heeft klager aangegeven geen aankoopbewijs te hebben en de gamecube inclusief spellen voor € 75,- te hebben gekocht.
Hij heeft erkend nog te beschikken over de spellen.

3. De beoordeling
De directeur heeft erkend dat door personeel van de inrichting een fout is gemaakt als gevolg waarvan klagers gamecube aan een medegedetineerde is gegeven. De gamecube kan niet meer aan klager worden teruggegeven, omdat die medegedetineerde inmiddels
de
p.i. heeft verlaten.
Het is evident dat het beklag gegrond moet worden verklaard. Klager komt een tegemoetkoming toe. Daarbij geldt dat een tegemoetkoming in beginsel geen volledige schadevergoeding is, maar moet worden gezien als een compensatie voor geleden ongemak. Naar
het oordeel van de beroepscommissie is in deze zaak een tegemoetkoming van € 30,- passend en geboden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 30,-.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 juli 2014

secretaris voorzitter

Naar boven