Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1855/GV, 14 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1855/GV

betreft: [klager] datum: 14 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 mei 2014 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Met betrekking tot het recidivegevaar wordt erop gewezen dat de reclassering thans een onderzoek doet naar een zogenoemde gestapelde fasering z.b.b.i./p.p./e.c. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een gedetineerde een te verwaarlozen
maatschappelijk risico vormen bij het verlenen van vrijheden. De omstandigheid dat de reclassering onderzoekt of klager in aanmerking komt voor de verdergaande vorm van het verlenen van vrijheden in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) in
combinatie met een penitentiair programma (p.p.) en elektronische controle (e.c.), laat zich niet rijmen met het recidivegevaar. Vaak wordt een goed verlopen verlof als een stap gezien richting verdergaande fasering. Het kan klager niet worden
tegengeworpen dat er geen behandeling plaatsvindt bij De Waag, nu behandeling zal worden aangeboden door I-Psy. Klager wijst erop dat hij geen rapport heeft gehad in detentie. Tevens heeft hij drie certificaten behaald: KVV, levensschool en GVM.
Daarnaast heeft klager zijn lasdiploma behaald en het examen van lasdiploma niveau 2 behaald. Het reclasseringsrapport is afgerond op 20 mei 2014 en besproken in het m.d.o. Het resultaat van het huisonderzoek is positief. Er wordt geen behandeling bij
De Waag opgestart. In het kader van een p.p. wordt een behandelverplichting opgelegd bij I-Psy.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De eerste verlofaanvraag is afgewezen vanwege klagers onttrekking aan zijn huidige detentie. Ook was er nog geen plan van aanpak uitgebracht. De reclassering is bezig met een huisonderzoek in het kader van een selectie naar een zeer beperkt beveiligde
inrichting (z.b.b.i.) in combinatie met een penitentiair programma (p.p.) en elektronische controle (e.c.). De mening van de raadsman dat het doen van onderzoek door de reclassering naar plaatsing in een z.b.b.i. al voldoende aangeeft over de
geschiktheid van klager voor plaatsing in een b.b.i. wordt niet gevolgd, omdat de reclassering er juist op wijst dat het recidiverisico hoog gemiddeld is. Daarnaast is in aanmerking genomen dat klager na een intake kon worden opgenomen door Stichting
Door, maar klager kiest ervoor om zijn p.p. en het verlof bij zijn ouders door te brengen. Ten tijde van de afwijzende beslissing had de reclassering haar onderzoek nog niet afgerond, waardoor de rapportage niet heeft meegewogen in het verzoek.
Inmiddels is het onderzoek afgerond en kan de uitkomst daarvan een rol spelen in een selectiebeslissing ten aanzien van klager. Als laatste wordt opgemerkt dat het gedrag in de inrichting niet alleen voldoende is om verlof toe te kennen. De
buitensituatie en overige voornoemde zaken worden bij de beoordeling van een verlofverzoek meegewogen.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. Hierbij is aangegeven dat de geïndiceerde interventie (een behandeling bij De Waag) nog niet is opgestart, terwijl het
recidiverisico als hoog gemiddeld wordt ingeschat. Gezien dit gegeven in combinatie met het feit dat klager nog een lange straf dient de ondergaan, wordt het niet verantwoord geacht klager een verlof toe te kennen.
De politie heeft het verlofadres geverifieerd en in orde bevonden.

3. De beoordeling
Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie en een half jaar, wegens – kort gezegd – het plegen van handelingen die strafbaar zijn gesteld bij de Opiumwet. De vervroegde invrijheidstelling is herroepen. De vermoedelijke einddatum van de detentie valt
op 10 april 2015.

De beroepscommissie overweegt dat bij de beslissing op een verzoek om verlof een afweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de gedetineerde bij een goede en tijdige voorbereiding van zijn terugkeer in de maatschappij en anderzijds
het belang van de samenleving bij een ongestoorde tenuitvoerlegging van de opgelegde straf.

Uit de rapportage blijkt dat het recidiverisico als hoog gemiddeld wordt ingeschat. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheid een forse contra-indicatie vormt voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers
verlofaanvraag rechtvaardigt. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder b van de Regeling tijdelijk verlaten van de
inrichting, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 14 juli 2014

secretaris voorzitter

Naar boven