Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2174/GB, 11 augustus 2014, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2174/GB

Betreft: [klager] datum: 11 augustus 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [advocaat], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juni 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 augustus 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 21 mei 2014 is hij overgeplaatst naar de p.i. Lelystad, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. De beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar is niet zorgvuldig tot stand gekomen alsmede ondeugdelijk gemotiveerd. De selectiefunctionaris gaat eraan voorbij dat er een hoger beroep
loopt alsmede dat klager voorlopig niet afgestraft is, waardoor de gestelde plaatsing in een kliniek, waartegen klager zich verzet, niet aan de orde is. Overigens gaat de selectiefunctionaris niet in op de aangevoerde zwaarwegende gewijzigde
persoonlijke omstandigheden van klager. Een hernieuwde overplaatsing levert bij klager onrust op en vormt een inbreuk op zijn kwaliteit van leven. Hij kan dan minder gemakkelijk bezoek ontvangen. Klager kampt al geruime tijd met spanningen. Hij is
gestopt met middelengebruik en kampt met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Hij kan lastig omgaan met stressvolle situaties.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In de locatie Zuyder Bos is een afdeling gesloten waardoor er gedetineerden overgeplaatst dienden te worden. Alle gedetineerden die de kleurcode groen toegewezen hebben
gekregen en de gedetineerden die als laatst zijn overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos zijn uit voornoemde locatie weggeplaatst. Klager voldoet aan beide criteria. Hierbij heeft de selectiefunctionaris in aanmerking genomen dat klager te zijner tijd
geplaatst zal worden in een kliniek in Almere. Gezien de afstand tussen de p.i. Lelystad en de voornoemde kliniek is het niet onvoordelig dat klager naar de p.i. Lelystad is overgeplaatst, mochten er nog gesprekken plaatsvinden. Klager is thans in
eerste aanleg veroordeeld en het is aan de kliniek om te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden klager zal worden opgenomen. Niet is gebleken dat het niet goed gaat met klager in de p.i. Lelystad. Klager heeft zich opgegeven voor Kies voor
Verandering. Hij heeft meer bezoek ontvangen en zijn verzoek tot bezoek zonder toezicht is goedgekeurd. Ook draait hij goed mee in het programma.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Lelystad is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat door de sluiting van een afdeling van de locatie Zuyder Bos de noodzaak bestond meerdere gedetineerden, waaronder klager, over te plaatsen. De door klager aangevoerde omstandigheden zijn naar het oordeel van de beroepscommissie onvoldoende
redengevend om klager niet over te plaatsen. Bovendien begrijpt de beroepscommissie uit het verweer van de selectiefunctionaris dat er geen enkele indicatie is dat het niet goed gaat met klager in de p.i. Lelystad en dat hij bezoek ontvangt. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 11 augustus 2014

secretaris voorzitter

Naar boven