Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0907/GA, 30 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:30-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/907/GA

betreft: [klager] datum: 30 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de vaststelling van een tegemoetkoming d.d. 15 april 2002 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van €. 6,- vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het feit dat klager gedurende zes weken heeft moeten werken in een ruimte waar in strijd met de Arbo-wetdoor 15 à 20 gedetineerden werd gerookt, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat de inrichting zich al jaren niet aan de Arbo-wet houdt door roken op de werkplaats toe te laten. De Arbo-wet zal niet ineens gerespecteerd wordenomdat men het geringe bedrag van € 6,- aan klager heeft moeten betalen.

De directeur heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het gedurende zes weken moeten werken in een ruimte waar in strijd met de Arbo-wet door 15 à 20gedetineerden werd gerookt.
Voor de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming is niet van belang dat deze een zodanige hoogte moet hebben dat de inrichting de wet naleeft. Een tegemoetkoming van
€. 6,- moet, gelet op het door klager ondervonden ongemak, als te laag worden beoordeeld. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk €. 30,-.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van €. 30,-.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 30 augustus 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven