Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0847/GA, 12 september 2002, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/847/GA

betreft: [klager] datum: 12 september 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 april 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 april 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Arnhem-Zuid te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld h.v.b. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. J.P.A. van Schaik om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek om algemeen verlof.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager is het eens met de overwegingen van de beklagrechter, maar kan zich niet vinden in diens uitspraak. Uit deze uitspraak blijktnamelijk niet dat klager (alsnog) recht heeft op het door de directeur afgewezen verlof. De onduidelijkheid daarover is des te vervelender nu klager inmiddels is geplaatst in de half open inrichting (h.o.i.) Maashegge te Overloon.Het bureau selectie en detentiebegeleiding (b.s.d.) bij die h.o.i. heeft klager meegedeeld dat de uitspraak van de beklagrechter bij het h.v.b. Arnhem-Zuid in Maashegge niet (meer) ten uitvoer wordt gelegd.

De directeur van het h.v.b. Arnhem-Zuid heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. De directeur heeft bij brief d.d. 25 april 2002 aan de commissie van toezicht bij het h.v.b. Arnhem-Zuid laten weten dat hij geen nieuwebeslissing heeft kunnen nemen met betrekking tot de onderhavige zaak. Klager bleek inmiddels te zijn geplaatst in de h.o.i. Maashegge. Klager geniet daar periodiek verlof. De vraag of klager in aanmerking komt voor algemeen verlofis reeds daarom niet meer relevant.
De directeur heeft nog wel gekeken in hoeverre de inrichting in gebreke is gebleven bij de beoordeling van de onderhavige verlofaanvraag. De directeur is van mening hij in casu niet in gebreke is gebleven. De bestreden beslissingkon immers worden gedragen door informatie die pas later onjuist bleek te zijn.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagrechter het beklag gegrond heeft verklaard op formele gronden. Daarbij heeft hij de directeur opgedragen terzake een nieuwe beslissing te nemen.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw in verband met artikel 68,eerste lid, Pbw staat geen beroep open tegen de gegrondverklaring van een beklag. Om die reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.
Voorzover klager heeft bedoeld beroep in te stellen tegen het feit dat de directeur de door de beklagrechter aan hem opgedragen beslissing niet (alsnog) heeft genomen, merkt de beroepscommissie nog op dat tegen een dergelijke(fictieve) weigering van de directeur om een beslissing ter uitvoering van de uitspraak van de beklagrechter te nemen niet rechtstreeks beroep open staat. Klager dient daartegen opnieuw beklag in te stellen bij de beklagrechter bijhet h.v.b. Arnhem-Zuid te Arnhem.
De beroepscommissie zal klager niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. D.R. Kruithof, secretaris, op 12 september 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven