Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1594/GM, 4 augustus 2014, beroep
Uitspraakdatum:04-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1594/GM

betreft: [klager] datum: 4 augustus 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 6 mei 2014 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klager en de inrichtingsarts bij de p.i. Zuyderbos zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 28 juli 2014, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel te worden gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen,
heeft hij daarvan geen gebruikgemaakt. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Zuyderbos heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 6 maart 2014, betreft de weigering van de verpleegkundige klager te plaatsen op het spreekuur van de tandarts.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De verpleegkundige weigert klager te plaatsen op het spreekuur van de tandarts, omdat klager slechts driemaal per jaar naar de tandarts mag. Klager had last van zijn tandvlees. Klager heeft daardoor met
pijn en een ontstoken mond rondgelopen. Klager loopt hierdoor gezondheidsrisico’s op. De informatie van de inrichting is onjuist. De verpleegkundige heeft klager niet onderzocht en klager heeft niet twee verschillende verpleegkundigen gesproken.

De inrichtingsarts heeft op klagers klacht gereageerd door toezending van het medische dossier.

3. De beoordeling
Uit het medisch dossier blijkt dat klager op 30 januari 2014 op het spreekuur is geweest van de tandarts. Klager had pijn aan zijn tandvlees. Klager is op 4 en 5 maart 2014 gezien door een verpleegkundige die hem poetsinstructie heeft gegeven in
verband
met ontstoken tandvlees. In het medisch dossier wordt verder vermeld, dat als de klachten over enkele weken niet over zijn, klager retour kan komen. Uit de stukken is niet gebleken dat een directe doorgeleiding van klager naar het spreekuur van de
tandarts noodzakelijk was. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het handelen van de medische dienst, in casu de verpleegkundige, niet in strijd is met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, prof. dr. W.J. Schudel en J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 4 augustus 2014

secretaris voorzitter

Naar boven