Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1350/TA, 7 augustus 2014, beroep
Uitspraakdatum:07-08-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/1350/TA

betreft: [klager] datum: 7 augustus 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Calis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 april 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. L.E. Calis om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de verplichting tot uitvoer van klagers computer (pc) uiterlijk 1 juni 2014 als gevolg van het gewijzigde pc-beleid.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het nieuwe beleid is in strijd met hogere regelgeving, alsmede onredelijk en onbillijk. Onduidelijk is wat de reden is van de beleidswijziging. De Bvt
biedt het hoofd van de inrichting ruime mogelijkheden op te treden tegen eventueel ongeoorloofd gebruik van pc’s door verpleegden. Klager mag hier niet de dupe van worden. Voor klager is verder onnavolgbaar waarom het nieuwe computerbeleid enkel geldt
voor de behandelafdelingen en niet voor de resocialisatie-afdelingen. Juist op laatstgenoemde afdelingen worden computers ongeoorloofd gebruikt voor bedreigingen, kinderporno en drugshandel. Op de resocialisatie-afdelingen verblijven ook verpleegden
zonder verlofstatus. Zij volgen een behandeling, evenals de verpleegden op de behandelafdelingen. Het nieuwe beleid is voorts in strijd met de Grondwet en het EVRM. Iedere burger heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De
overheid
is verantwoordelijk voor de maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding van burgers. De beklagrechter is voorbijgegaan aan de door klager aangedragen argumenten. Klager meent dat wel degelijk sprake is van een beslissing van het
hoofd van de inrichting, namelijk de verplichting zijn pc en toebehoren uiterlijk op 1 juni 2014 uit te voeren. Op de afdeling moeten 13 verpleegden het doen met twee afdelingscomputers. Dit is ondoenlijk. De pc en toebehoren van klager
vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde van zo’n € 5.000,=. Deze zijn destijds met toestemming van de inrichting aangeschaft en ingevoerd. Klager heeft geen mogelijkheid deze uit te voeren. De goederen verkopen aan derden zal tot een enorm verlies
leiden. De aangeboden schadevergoeding is te gering.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt toegelicht met de mededeling dat hij blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt. De nieuwe afdelingsregels inzake het nieuwe pc-beleid zijn op 1 mei 2014
voor
alle patiënten ingegaan. De patiënten krijgen de mogelijkheid om de voor hen belangrijke bestanden zoals familiefoto’s, brieven en documenten tot een maximum van 500 Mb te laten opslaan op hun persoonlijke netwerkaccount waar ze toegang toe hebben op
de
afdelingscomputers.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat een wijziging van het (computer)beleid geen beslissing betreft in de
zin van artikel 56 van de Bvt waartegen beklag openstaat. De wijziging van het beleid is opgenomen in de huisregels van de afdeling die per 1 mei 2014 gelden voor alle verpleegden op de afdeling en is niet in strijd met een hogere regeling. De
beroepscommissie acht hierbij van belang dat op de afdeling van klager afdelingscomputers beschikbaar zijn gesteld. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 7 augustus 2014

secretaris voorzitter

Naar boven