Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2323/GB, 17 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2323/GB

Betreft: [klager] datum: 17 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door M.J. van de Laar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 juni 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 22 juli 2014 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 19 juni 2014 is klager opgeroepen zich op 22 juli 2014 te melden in de gevangenis van de p.i. Vught voor het ondergaan van 88 dagen gevangenisstraf. Op 23 juni 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 30 juni 2014 ongegrond is
verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Zijn vriendin is zwanger en zij is uitgerekend op 13 augustus 2014. Klager kan niet bij de geboorte aanwezig zijn indien hij zich 22 juli 2014 dient te melden. Voorts is het belangrijk om na de
geboorte van een kind veel tijd ermee door te brengen in het kader van een goede hechting. Dit recht wordt klager ontnomen nu hij zich 22 juli 2014 dient te melden voor het ondergaan van 88 dagen gevangenisstraf. Ook zal hij zijn vriendin willen
ondersteunen na de geboorte nu zij niet direct geheel zelfstandig kan functioneren. Tevens is klager mantelzorger bij zijn ouders. Deze gaan in de wintermaanden naar het buitenland en mantelzorg door klager zal dan niet meer nodig zijn. Er is niemand
die deze mantelzorg kan overnemen. Doorgaans verstrijkt er meer tijd tussen de aanmelding en de datum waarop iemand zich moet melden. Klager ging er dan ook vanuit dat hij pas na de geboorte zou worden opgeroepen om zich te melden. De exacte datum van
de geboorte is vooraf niet bekend, waardoor de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting geen uitkomst biedt. Klager zal dus niet – in tegenstelling tot wat de selectiefunctionaris stelt – bij de geboorte aanwezig kunnen zijn. Daarbij komt dat
klager onlangs te maken heeft gehad met een onverwachte grootschalige controle bij zijn bedrijven. Indien hij de komende maanden niet aanwezig kan zijn, levert dit zeer grote economische schade op voor zijn bedrijf, waardoor het aannemelijk is dat er
ontslagen gaan vallen. Omdat dit zeer recentelijk is gebeurd, heeft klager hier geen rekening mee kunnen houden ten tijde van het aanmelden voor de zelfmeldprocedure. Klager verzoekt tot uitstel van de tenuitvoerlegging van de 88 dagen gevangenisstraf
tot de wintermaanden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het
gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, is de selectiefunctionaris slechts in uitzonderlijke omstandigheden bereid om uitstel te verlenen. Op 31 mei 2014 heeft klager schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te
melden. In het verlengde daarvan heeft klager op 19 juni 2014 een oproep ontvangen om zich op 22 juli 2014 te melden. Klager kan een beroep doen op kraamzorg, thuiszorg of familieleden voor het door klager aangevoerde omtrent de zwangerschap van zijn
vriendin. Daarnaast kan hij bij melding in de p.i. Vught de directeur alvast op de hoogte stellen van de aanstaande geboorte en dat hij graag in aanmerking komt voor verlof. Ook kan klager een beroep doen op de thuiszorg in verband de mantelzorg voor
zijn ouders. Ten aanzien van de plotselinge problemen bij klagers ondernemingen stelt de selectiefunctionaris dat onverwachte controles en de daaruit voorvloeiende consequenties bij het niet voldoen aan regelgeving onlosmakelijk verbonden zijn aan het
uitoefenen van een onderneming. Afgezien daarvan veronderstelt de selectiefunctionaris dat klager in het kader van een goede bedrijfsvoering te allen tijde maatregelen heeft genomen en voorzieningen heeft getroffen ten behoeve van de continuïteit van
de
onderneming. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging.

4. De beoordeling
4.1 De gevangenis van de p.i. Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2 De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager op
31 mei 2014 schriftelijk heeft verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in de gevangenis. Hij was reeds vanaf toen bekend met de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en zijn vriendin was op dat moment al enkele
maanden zwanger. Naar het oordeel van de beroepscommissie is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een noodzaak bestaat voor klager om tijdens en na de geboorte van zijn kind bij zijn vriendin te zijn. De beroepscommissie is tevens van oordeel dat
klager voldoende gelegenheid heeft gehad om te anticiperen op de aankomende detentie voor wat betreft de zorg voor zijn ouders. Voorts is zij van oordeel dat klager voldoende tijd had om maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen ten behoeve van
de continuïteit van de onderneming. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 17 juli 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven