Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1229/GB, 27 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/1229/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 april 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een andere (forensisch psychiatrische) kliniek dan De Woenselse Poort te Eindhoven in het kader van de laatste fase van de aan klager opgelegde ISD-maatregel afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 juni 2013 gedetineerd. Hij verblijft thans, in het kader van de tenuitvoerlegging van een ISD-maatregel, in de Woenselse Poort te Eindhoven.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klagers maatschappelijke, emotionele en sociale contacten liggen in Groningen en hij zal daar waarschijnlijk terugkeren na zijn detentie. Bij plaatsing in de Woenselse Poort zal hij, als hij verlof heeft, acht tot negen uur reistijd hebben. Ook het
ontvangen van bezoek wordt bemoeilijkt door de reisafstand. Klager is bereid mee te werken aan het ISD-traject en wil graag geplaatst worden in een kliniek in het noorden van Nederland.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op grond van de ontvangen informatie en adviezen werd duidelijk dat de Woenselse Poort geïndiceerd is voor klagers opname. Met klager is zijn trajectplan besproken en hij heeft toen aangegeven in te stemmen met het behandelplan, maar niet met de
gekozen
kliniek. De indicatiesteller heeft de Woenselse Poort aangewezen voor de geïndiceerde zorg en behandeling. De selectiefunctionaris heeft daar geen stem in. Klager kan in overleg met zijn behandelaar en trajectbegeleider overleggen om te bezien of op
enig moment een verplaatsing naar een andere inrichting mogelijk is.
De selectiefunctionaris beslist in het kader van een ISD-maatregel niet over de toegewezen GGZ-instelling maar slechts over de overgang van de intra- naar de extramurale fase.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft op 2 april 2014 beslist dat klager kan worden geplaatst buiten de inrichting in de laatste fase van de aan klager opgelegde ISD-maatregel. Daarin staat tevens vermeld dat klager per 3 april 2014 wordt geplaatst in de
Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) “De Woenselse Poort” te Eindhoven. Die plaatsing is een gevolg van de indicatiestelling van klager voor plaatsing in een FPK van 1 oktober 2013 en de aanmelding voor De Woenselse Poort, welke beiden zijn geschied
door het NIFP/IFZ, locatie Noord. De keuze van de plaats waar de laatste fase van de ISD-maatregel aan klager ten uitvoer wordt gelegd, is daarom geen beslissing van de selectiefunctionaris en daartegen staat geen bezwaar of beroep open. Klager kan
daarom niet worden ontvangen in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 juni 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven