Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2341/GB, 11 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2341/GB

Betreft: [klager] datum: 11 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 juni 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 16 juli 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 19 juni 2014 is klager opgeroepen zich op 16 juli 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Esserheem voor het ondergaan van 14 dagen gevangenisstraf. Op 25 juni 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 30 juni 2014
ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is momenteel bezig met het afronden van een aantal opgelegde werkstraffen en deze moeten zijn afgerond binnen een bepaalde termijn. Deze termijn zal niet gehaald worden als klager zich op 16
juli 2014 dient te melden in de locatie Esserheem voor de tenuitvoerlegging van 14 dagen gevangenisstraf. Ten tijde van het instellen van het beroep heeft klager bijna één werkstraf afgerond. Klager verwijst hierbij naar getuigschrift van de
reclasseringsambtenaar. Klager en zijn partner zijn momenteel in een procedure verwikkeld om in aanmerking te komen voor een schuldhulpverleningstraject in verband met financiële problematiek. Zij moeten zich regelmatig melden voor het ondertekenen van
documenten. Als deze procedure niet tijdig is afgerond, dreigt beslaglegging op hun inboedel en inkomsten. Verder is klager depressief en ondergaat in het kader hiervan sinds 21 januari 2014 een behandeltraject bij PsyQ. Sinds juni 2014 vinden er
wekelijks gesprekken met hem plaats. Klager verwijst hierbij naar een overzicht van de gemaakte afspraken bij PsyQ d.d. 6 mei 2014. De selectiefunctionaris heeft ten onrechte geconcludeerd dat het laatste gesprek 3 juli 2014 zal plaatsvinden. Er moeten
ten tijde van het instellen van het beroep nog vervolgafspraken gemaakt worden. Als klager zich 16 juli 2014 dient te melden dan zal zijn behandeltraject worden beëindigd. Het heeft hem erg veel moeite gekost om hulp te zoeken en hij heeft het idee dat
hij hiervoor wordt gestraft.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het
gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, is de selectiefunctionaris slechts in uitzonderlijke omstandigheden bereid om uitstel te verlenen. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging. Op 19 mei 2014 heeft klager schriftelijk verklaard
gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden. In het verlengde daarvan heeft klager op 19 juni 2014 een oproep ontvangen om zich op 16 juli 2014 te melden. De tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf heeft prioriteit boven de tenuitvoerlegging
van de werkstraf. De tenuitvoerlegging van de overige twee werkstraffen kan plaatsvinden na de tenuitvoerlegging van de 14 dagen gevangenisstraf. Voorts zijn financiële problemen ondergeschikt aan de noodzaak tot tenuitvoerlegging van een
gevangenisstraf. Klager had rekening kunnen houden met de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf ten tijde van het maken van afspraken met PsyQ. Gelet op zijn welzijn kan klager worden ondersteund door de medische dienst van de locatie Esserheem.

4. De beoordeling
4.1 De gevangenis van de locatie Esserheem is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2 De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager op
19 mei 2014 schriftelijk heeft verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in de gevangenis. Sindsdien heeft hij de gelegenheid gehad om maatregelen te treffen omtrent zijn financiële situatie. Er is niet gebleken dat klagers
behandeltraject bij PsyQ zal worden beëindigd als klager zich 16 juli 2014 dient te melden voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 14 dagen. De beroepscommissie gaat ervan uit dat in de locatie Esserheem de voor klager benodigde zorg geleverd
kan
worden. De uitvoering van de overige taakstraffen kan plaatsvinden na de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 11 juli 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven