Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2451/GB, 22 juli 2014, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/2451/GB

Betreft: [klager] datum: 22 juli 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.F.A. van Pelt, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 juli 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 23 juli 2014 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 3 juli 2014 is klager opgeroepen zich op 23 juli 2014 te melden in de p.i. Lelystad voor het ondergaan van een principale hechtenisstraf van 14 dagen. Klager heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 10 juli 2014 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is – zakelijk weergegeven - het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft ruim vóór de meldbrief van 18 juni 2014 en derhalve op een moment dat nog geen sprake was van tenuitvoerlegging van de hechtenisstraf, verzocht om uitstel
dan wel afstel. Mitsdien had aan het gratieverzoek opschortende werking moeten worden verleend. Klager verwijst voor de inhoudelijke overwegingen naar het bij het beroepschrift gevoegde gratieverzoek. Klager is veroordeeld voor het rijden zonder
rijbewijs. Dit betrof een jeugdzonde. Klager is inmiddels ouder en wijzer en heeft zijn rijbewijs gehaald. Klager is internationaal professioneel voetballer en verblijft het merendeel van het jaar in Bulgarije. Als klager zijn straf moet uitzitten,
wordt hij ontslagen en kan hij niet trainen of wedstrijden spelen. Dat is een schandaal voor zijn club. Hij kan zich dat niet veroorloven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De gevolgen van een vrijheidsstraf komen voor rekening en risico van de veroordeelde. De onherroepelijke vrijheidsstraf waartoe klager is veroordeeld is richtinggevend.
Bovendien is vooralsnog geen sprake van opschortende werking in verband met het ingediende gratieverzoek. De Dienst Justis heeft daarover geen uitspraken kunnen doen, omdat het gratieverzoek niet correct was ingediend. Klager had na het verzenden van
de
brief van 21 februari 2014, die overigens niet aan de selectiefunctionaris is gericht, contact kunnen opnemen met het CVOM toen een reactie kennelijk uitbleef. Klager is geruime tijd in de gelegenheid geweest om maatregelen en voorzieningen te treffen
voor zijn detentie. De noodzaak van tenuitvoerlegging staat thans voorop.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris dient, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat klager op 21 februari 2014 en derhalve voor de meldbrief van 18 juni 2014 zich heeft gewend tot de Officier van Justitie teneinde uitstel/afstel van de tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde straf te bewerkstelligen. Weliswaar is het standpunt
van de selectiefunctionaris dat klager zich eerder had kunnen wenden tot het CVOM voor een reactie op zijn verzoek niet onbegrijpelijk, doch van belang is dat klager sinds juni 2013 in Bulgarije werkt en verblijft. Uiteindelijk is op 1 juli 2014 een
gratieverzoek ingediend. Gelet op de beperkte duur van de opgelegde hechtenisstraf en de door klager aangevoerde belangen deze om te zetten in een alternatieve straf, acht de beroepscommissie het alleszins redelijk dat klager uitstel wordt verleend
totdat op zijn gratieverzoek is beslist. Mitsdien zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren. De beslissing van de selectiefunctionaris zal worden vernietigd en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met
inachtneming van deze uitspraak en binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 22 juli 2014

secretaris voorzitter

Naar boven