Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0192/GA, 17 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/192/GA

betreft: [klager] datum: 17 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Esserheem,

gericht tegen een uitspraak van 24 januari 2014 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 mei 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Lelystad, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Esserheem, gehoord.
Van klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, is geen adres bekend, zodat hij niet op behoorlijke wijze kon worden opgeroepen. Klager is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de wijze waarop klager methadon wordt verstrekt.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De plaatsvervangend vestigingsdirecteur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De wijze van verstrekken van methadon is voor iedere gedetineerde gelijk en er is daarom geen sprake van een
beklagwaardige beslissing. Methadon wordt doordeweeks, vijf dagen per week, verstrekt op de medische dienst om toezicht te houden op de gezondheid van de gebruikers en deze worden daarbij door de verpleegkundige gezien. In het weekend is dit niet
mogelijk (de medische dienst is in het weekend niet aanwezig) en dan wordt de methadon op de afdeling verstrekt. Dit gebeurt dan bij de personeelswacht. Ook hier kan de verstrekking opvallen bij andere gedetineerden. De uitspraak zou ertoe kunnen
leiden
dat methadon in de teamkamer zou moeten worden bewaard. Opiaten op de afdeling zorgen voor een extra risico. De beklagcommissie kan de directie niet opleggen hoe de bedrijfsvoering geregeld moet worden. De wijze van verstrekken heeft niet eerder tot
onrust geleid. Er zijn ongeveer acht methadongebruikers op 250 gedetineerden.

Klager heeft in beklag aangevoerd dat hij doordeweeks methadon moet afhalen op de medische dienst en dat alle gedetineerden die op de binnenplaats zijn dit kunnen zien. Hierdoor wordt klager continu benaderd door gedetineerden die handelen in drugs en
medicatie. Hij probeert hen te ontwijken maar dit is moeilijk. In het weekend krijgt hij methadon op de afdeling verstrekt bij het uitreiken van overige medicatie.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is naar voren gekomen dat de verstrekking van methadon vanwege de bezetting van de medische dienst doordeweeks door de medische dienst gebeurt en in het weekend, bij afwezigheid van de medische dienst, via
de afdeling loopt. De reden om doordeweeks wel toezicht door de medische dienst te laten uitoefenen ligt voor de hand, nu het immers om opiaten gaat. Dat er in het weekend geen bezetting van de medische dienst is, is algemene regel in de inrichting, en
is derhalve niet een voor beklag en beroep vatbare beslissing van de directeur.
Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 juni 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven