Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1968/GB, 16 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:16-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/1968/GB

Betreft: [klager] datum: 16 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 17 juni 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 15 mei 2014 is klager opgeroepen zich op 17 juni 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Torentijd voor het ondergaan van 14 dagen gevangenisstraf. Op 23 mei 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 3 juni 2014
ongegrond
is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager dient een operatie te ondergaan in verband met ademhalingsproblemen. Daarnaast neemt hij deel aan hulptrajecten met betrekking tot zijn financiële problemen. De huisarts van klager is van
mening dat klager spoedig een operatie dient te ondergaan en dat detentie op dit moment niet haalbaar is voor hem. Wanneer klager detentie dient te ondergaan zal hij zijn hulptraject niet af kunnen ronden. Hij verzoekt tot uitstel van het zich op 17
juni 2014 moeten melden voor het ondergaan van een vrijheidsstraf totdat eerdergenoemde operatie heeft plaatsgevonden en zijn hulptrajecten zijn afgerond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het
gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, is de selectiefunctionaris slechts in uitzonderlijke omstandigheden bereid om uitstel te verlenen. Voorop staat de noodzaak tot tenuitvoerlegging. Op 1 april 2014 verklaarde klager schriftelijk, in het
kader van de noodzaak tot tenuitvoerlegging, gevolg te zullen geven aan een oproep om zich te melden. Klager heeft zijn standpunten niet nader onderbouwd. Klager is lange tijd in de gelegenheid geweest om orde op zaken te stellen vóór de aanvang van
detentie op 17 juni 2014. Met het plannen van vervolgafspraken omtrent klagers medische situatie kan rekening worden gehouden met de beperkte periode van de gevangenisstraf.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Torentijd is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager heeft op 1 april 2014 schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep om zich te melden voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 14 dagen en was derhalve reeds vanaf dat moment bekend met de noodzaak tot
tenuitvoerlegging. De door klager overgelegde stukken geven onvoldoende aanleiding om de melddatum voor het ondergaan van de gevangenisstraf uit te stellen. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de
selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 16 juni 2014

secretaris voorzitter

Naar boven