Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0990/GA, 13 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/990/GA

betreft: [klager] datum: 13 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 maart 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het ontbreken van een schaamschot in klagers cel.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Andere cellen op de afdeling hebben wel een schaamschot. Het is dan ook onjuist dat er in het bouwplan rekening is gehouden met de privacy van
gedetineerden.
Klager wenst een tegemoetkoming van € 10,= te ontvangen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter. Voorts heeft de directeur verklaard dat er inderdaad een aantal cellen op klagers afdeling is dat een schaamschot heeft. Deze cellen waren voorheen in gebruik als meerpersoonscel en
hadden om die reden een schaamschot.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Artikel 8 van de Regeling eisen verblijfsruimte (van 24 december 1998, nr. 736621/98/DJI, Stcrt 250, zoals
laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 6 september 2004, nr. 5307895/04/DJI, Stcrt 2004, 175) luidt: “-1. De verblijfsruimte is voorzien van een toilet en een wasgelegenheid, die zodanig kunnen worden afgeschermd dat de privacy van de gedetineerde
voldoende is gewaarborgd. -2. (...)”. Uit de inlichtingen van de directeur wordt aannemelijk dat klagers privacy bij het gebruik van het toilet en de wasgelegenheid voldoende is gewaarborgd. Weliswaar is er geen schaamschot aanwezig maar dat is, nu
aannemelijk is dat er geen zicht is op het toilet en/of de douche van buiten de verblijfsruimte, in dit geval ook niet noodzakelijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 13 juni 2014

secretaris voorzitter

Naar boven