Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0937/GA, 13 juni 2014, beroep
Uitspraakdatum:13-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 14/937/GA

betreft: [klager] datum: 13 juni 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Roermond,

gericht tegen een uitspraak van 17 maart 2014 van de beklagcommissie bij voornoemde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 mei 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, is gehoord [...], juridisch medewerker van meergenoemde locatie.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schending van het recht op een dagelijkse luchtpauze op 18 februari 2014.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Ook de inrichting heeft belang bij een goede registratie van het al dan niet deelnemen aan het luchten tijdens het verblijf in de eigen cel in
verband met de oplegging van een disciplinaire straf, niet alleen om te voorkomen dat mensen niet kunnen luchten, maar ook om te voorkomen dat mensen meerdere keren per dag worden gelucht. Op verzoek van de directeur wordt in verband met een eerdere
beslissing van de beklagcommissie inmiddels een handgeschreven, handzaam en eenvoudig lijstje bijgehouden waarop wordt bijgehouden of de afgezonderde gedetineerde al dan niet heeft gelucht. Op dergelijke lijsten wordt weliswaar niet bij elke
aantekening
vermeld wie die aantekening heeft gemaakt en evenmin een paraaf geplaatst, maar de naam van degene die heeft geregistreerd is via het dienstrooster van de dag wel te achterhalen. Het niet vermelden van de naam betekent uiteraard niet dat de
aantekeningen niet juist zijn.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt niet toegelicht.

3. De beoordeling
Hoewel een daartoe strekkend wettelijk voorschrift ontbreekt, verdient de praktijk inhoudende dat ingeval van afzondering op de eigen cel wordt aangetekend of een gedetineerde al dan niet van een aangeboden luchtmoment wenst gebruik te maken,
instemming. Bij de wijze van registratie komt in het licht van een ontbrekende wettelijke regeling de directeur een zekere vrijheid toe. Deze registratie moet dusdanig zijn dat een goede controle mogelijk is. Voldoende is dat de controle mogelijk is
door een registratielijst zoals thans in de inrichting praktijk. Bij vragen over de lijst kan aan de hand van het personeelsrooster van de desbetreffende dag worden nagegaan welke medewerker betrokken is geweest bij de registratie. Omdat geen
wettelijke
bepaling daartoe dwingt en (nog) niet gebleken is dat die mogelijkheid ontoereikend is, gaat het te ver om, zoals de beklagcommissie doet, zonder meer te concluderen dat een registratie niet geldig is indien de naam, de handtekening, een paraaf of een
personeelsnummer van de registrerende medewerker ontbreekt. Overigens komt het de beroepscommissie voor dat registratie met enige aanduiding van de identiteit van de medewerker voorkeur verdient. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak
van
de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. W.J. Schudel en dr. A.M. van Kalmthout, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 13 juni 2014

secretaris voorzitter

Naar boven