Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4108/TA, 15 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4108/TA

betreft: [klager] datum: 15 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2013 van de beklagcommissie bij FPC de Pompestichting te Vught, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 april 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) te Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mr. D.F. van der
Kraan

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de verlenging van de afzondering op 6 augustus 2013.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager wil aangifte doen tegen de Pompestichting van machtsmisbruik en vrijheidsberoving. Klager zit al vier jaar in alle beperkingen en dat is een marteling. De beklagcommissie heeft de klachten over de afzondering steeds ongegrond verklaard. Altijd
wordt het verleden erbij gehaald. Klager heeft een tekening gemaakt van alles wat er met hem is gebeurd in de tbs- inrichtingen. Klager is in FPC Dr. S. van Mesdag nooit behandeld. Hij heeft daar altijd in afzondering verbleven en toen is voor hem de
longstaystatus aangevraagd. Klager heeft in alle tbs-klinieken verbleven en hij gaat alleen maar achteruit. Klager heeft jarenlang geen agressie meer getoond.

Klager verblijft sinds 9 juli 2013 in afzondering in Vught en deze onmenselijke situatie moet zo spoedig mogelijk beëindigd worden. Psychiater M. heeft in zijn rapport van 30 mei 2013 met betrekking tot de longstayaanvraag melding gemaakt van een
gesprek dat hij had met twee beveiligingsmedewerkers van de Van Mesdagkliniek. Deze beveiligingsmedewerkers zijn absoluut niet bang voor klager en zij zien wel mogelijkheden in het contact met klager. De negatieve spiraal moet doorbroken worden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Wekelijks wordt in een breed behandelteam bekeken of er meer ruimte aan klager kan worden gegeven. Klager heeft nu een tweepersoons begeleiding. Hij heeft gewandeld op het terrein met de andere bewoners en zijn uitsluitmomenten worden uitgebreid.
Klager
gaat met kleine stapjes vooruit.

3. De beoordeling
Uit de mededelingen van de inrichting ter zitting blijkt dat klager inmiddels contact heeft met andere bewoners en dat zijn uitsluitmomenten worden uitgebreid. Zoals de beroepscommissie in haar uitspraak van 26 maart 2014, 13/2968/TA, heeft overwogen
is
er bij klager sprake van een complexe situatie. Mogelijkheden om een meer in zijn culturele achtergrond gespecialiseerde deskundige te raadplegen zijn optioneel en worden onderzocht. Gelet op de rapportage van de inrichting en hetgeen is besproken ter
zitting is de maatregel van afzondering ter handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting nog steeds vereist.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. M. Daniel MPM en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 15 mei 2014

secretaris voorzitter

Naar boven