Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4185/TA, 14 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4185/TA

betreft: [klager] datum: 14 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC de Pompestichting te Vught, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 11 december 2013 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 april 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) te Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mr. D.F. van der
Kraan

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de aanschaf van originele dvd’s , blu-ray’s en games.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
In dit geval is geen sprake van een beklagwaardige beslissing. Noch in de wet noch in de jurisprudentie wordt de mogelijkheid geboden een mogelijke toekomstige weigering tot aanschaf gelijk te stellen met een weigering tot aanschaf. Voorts ziet de
klacht op een alle verpleegden betreffende regeling, die niet strijdig is met een hogere regeling. Derhalve is geen sprake van een beklagwaardige beslissing en om mogelijke precedent werking te voorkomen wordt verzocht het beroep gegrond te verklaren
en
klager alsnog niet-ontvankelijk te verklaren.
De inrichting heeft het beleid ten aanzien van het toestaan van computers, mediadragers e.d. voor de opname- en behandelafdelingen herzien. Voor de longstayafdelingen van de Pompestichting is dit beleid nog niet vastgesteld. De patiëntenraad wordt
steeds op de hoogte gesteld om onrust onder bewoners te voorkomen.
Thans kunnen verpleegden op eigen risico mediadragers e.d. aanschaffen.

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager vindt het vreemd dat je eerst iets moet bestellen en dat pas van de weigering van het hoofd van de inrichting beklag kan worden ingesteld. De beklagcommissie heeft klager terecht ontvankelijk verklaard in zijn beklag.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat tegen ongegrondverklaring van een beklag voor het hoofd van de inrichting geen rechtsmiddel openstaat, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat sprake is van een zwaarwegend belang.
Het hoofd van de inrichting heeft in beroep verzocht klager alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beklag om mogelijke precedent werking te voorkomen. De beroepscommissie is van oordeel dat in dit geval geen sprake is van een zwaarwegend belang.
Het hoofd van de inrichting kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het hoofd van de inrichting niet-ontvankelijk in zijn beroep en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. M. Daniel MPM en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 14 mei 2014

secretaris voorzitter

Naar boven