Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0035/TB, 16 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:16-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/35/TB

betreft: [klager] datum: 16 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V. Wolting, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 7 januari 2014 van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verder te noemen de Staatssecretaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 april 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel te Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. V. Wolting, en namens de Staatssecretaris, [...], werkzaam bij
de
Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Als toehoorder was aanwezig mr. F. Groeneveld, werkzaam bij de Raad.

Op 14 april 2014 heeft klager de secretaris van de beroepscommissie gebeld met de mededeling dat hij na de zitting bij terugkomst in De Rooyse Wissel in de iso is geplaatst terwijl hij alleen maar in de p.i. Amsterdam Over-Amstel had gemeld dat hij
lang
moest wachten en honger had. Tevens heeft klager verzocht de beroepscommissie te melden dat hij weg wil uit De Rooyse Wissel omdat hij therapie nodig heeft, maar daar geen therapie krijgt. Klager wil geen behandeltijd meer verspillen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft beslist klager te over te plaatsen naar FPC De Rooyse Wissel te Venray (hierna: De Rooyse Wissel).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager is op 25 februari 2013 opgenomen in FPC Veldzicht te Balkbrug. Het daartegen ingediende beroep is door de
beroepscommissie bij uitspraak 13/1772/TB van 11 september 2013 ongegrond verklaard. Veldzicht heeft op 3 oktober 2013 verzocht om herselectie van klager. De Staatssecretaris heeft op 7 januari 2014 beslist klager over te plaatsen naar De Rooyse
Wissel.
Deze overplaatsing is op 8 januari 2014 gerealiseerd.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wilde destijds naar FPC De Kijvelanden, maar kon daar vanwege zijn intelligentieniveau niet worden geplaatst. Klager is in beroep gegaan tegen de plaatsing in Veldzicht, omdat bekend was dat die plaatsing door de sluiting van Veldzicht tijdelijk
zou zijn. Het beroep is ongegrond verklaard. Eén maand na de uitspraak van de beroepscommissie is gezegd dat klager alsnog moest worden overgeplaatst. Klager had meteen op de juiste plek geplaatst willen worden. Veldzicht noemt ten onrechte klagers
negatieve gedrag als argument voor overplaatsing. Het begin van een behandeling vergt nu eenmaal tijd. Volgens klager is de enige reden voor zijn overplaatsing dat hij een vriendin in Balkbrug heeft. Door de overplaatsing ver van Balkbrug is sprake van
inmenging in klagers privéleven. Op zijn minst had mogen worden verwacht dat naar een inrichting dichterbij Balkbrug zou zijn gekeken. Verwezen wordt verder naar uitspraak 12/895/TB van de beroepscommissie, waarin is overwogen dat een zo spoedig
mogelijke overplaatsing wenselijk is maar ook gekeken moet worden naar de beste plek wat betreft de behandeling. Een dergelijk onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Er is alleen gekeken naar de eerst beschikbare plek. Een terugkeer naar Veldzicht is
geen
optie. Volgens klager kan men in De Rooyse Wissel niet omgaan met mensen van Antilliaanse afkomst als hij die gewend zijn hard te praten. Hij zit tot op heden in een strafprogramma. Elke dag zijn er problemen. Hij belt wel vier tot vijf keer per dag
zijn advocaat en daar worden zij allebei moe van. Klager wil graag naar een kliniek waar niet alleen Nederlands personeel werkzaam is. Er wordt over zijn plaatsing in klinieken beslist zonder dat met hem wordt gesproken. Hij heeft wel 1000 keer gebeld
met het ministerie, maar niemand kan wat voor hem doen. Klager wil behandeld worden.
Er is nu twee keer sprake van een valse start in een kliniek zonder dat behandeling plaatsvindt. Verzocht wordt de Staatssecretaris op te dragen te zoeken naar een kliniek waar behandeling op een goede manier kan starten en klager bezoek van zijn
vriendin kan krijgen.

Namens de Staatssecretaris is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen.
In de vorige beroepsprocedure ging het om plaatsing van klager in zijn regionale netwerk en was de situatie rond Veldzicht nog niet zo duidelijk als die nu is. Veldzicht krijgt per 1 januari 2016 een andere bestemming waardoor klager niet in die
inrichting kan blijven. De grondslag voor het herselectieverzoek van Veldzicht is gelegen in het feit dat de behandeling moeilijk van de grond komt en dat men niet wil dat, als de behandeling eenmaal met veel moeite tot stand is gekomen, dat resultaat
weer teniet wordt gedaan door de overplaatsing vanwege de andere bestemming die Veldzicht krijgt. Klagers vriendin is voor Veldzicht een aanvullende reden voor het herselectieverzoek. Zij zorgt voor veel spanning gezien de complexe borderline
problematiek . Veldzicht heeft zorg over het contact tussen klager en zijn vriendin, die zich mengt in klagers behandeling.
Klager meldt dat het niet goed gaat in De Rooyse Wissel en dat wordt bevestigd door het hoofd behandeling S., bij wie namens de Staatssecretaris navraag is gedaan. Er is veel sprake van strijd, klager is het vaak niet eens met de regels in de
inrichting. Er is sprake van een gebrek aan samenwerking en discontinuïteit in het programma. Er moet samenwerking zijn voor een behandeling. Een behandeling die klager niet ziet zitten werkt niet. Daarom is een plan opgesteld en wordt over drie
maanden
bezien hoe het gaat. De Rooyse Wissel heeft geen voornemen klager over te plaatsen, omdat in een andere inrichting zich dezelfde problemen zullen voordoen. Klinieken kunnen, als zij zelf geen therapeuten met een bepaalde culturele achtergrond hebben,
therapeuten inhuren, maar het is niet bekend of dat in De Rooyse Wissel gebeurt. De Rooyse Wissel probeert in ieder geval behandeling in de inrichting van de grond te laten komen. Er zijn niet veel andere klinieken waarin klager geplaatst zou kunnen
worden. Hoeve Boschoord is een kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking, de Oostvaarderskliniek niet.

4. De beoordeling
Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient de Staatssecretaris, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

De Staatssecretaris heeft de beslissing tot overplaatsing van klager genomen op basis van het verzoek van Veldzicht tot herselectie van klager. Daaruit blijkt dat klagers behandeling in Veldzicht moeizaam verloopt en nauwelijks van de grond komt.
Volgens Veldzicht is klager een zeer beschadigde man die mensen niet snel vertrouwt. Veldzicht acht het niet wenselijk om klager verder behandeling aan te bieden en vertrouwen op te bouwen, wetende dat dit over een of twee jaar weer wordt afgebroken
door een onvermijdelijke overplaatsing vanwege de ten tijde van het herselectieverzoek aan de orde zijnde sluiting van Veldzicht. Sluiting van Veldzicht is nu niet meer aan de orde, maar Veldzicht krijgt wel per 1 januari 2016 een andere bestemming,
waardoor klager op den duur niet in die inrichting kan blijven. De overplaatsing is naar het oordeel van de beroepscommissie in het belang van klager genomen teneinde elders een behandeling te kunnen starten en voort te kunnen zetten.
Volgens klager kan men in De Rooyse Wissel niet omgaan met Antilliaanse mensen als hij en komt daardoor ook daar geen behandeling van de grond. Naar de Staatssecretaris heeft verklaard gaat klager volgens De Rooyse Wissel vaak de strijd aan over regels
in de inrichting en verwacht De Rooyse Wissel dat dezelfde problemen zich zullen voordoen in een andere inrichting als hij zou worden overgeplaatst. De Rooyse Wissel probeert volgens de Staatssecretaris met klager tot samenwerking en behandeling te
komen.
Het is aan De Rooyse Wissel te bezien in hoeverre het voor klagers behandeling wenselijk is een therapeut met een Antilliaanse achtergrond bij klagers behandeling te betrekken. Ook is het aan de inrichting te bezien of en in hoeverre klagers vriendin
in
de, nog te starten, behandeling kan worden betrokken. De beroepscommissie is niet bevoegd te treden in een door de inrichting voorgestane behandeling.

De beslissing om klager over te plaatsen naar De Rooyse Wissel is in dit licht niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 16 mei 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven