Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0563/GM, 15 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/563/GM

betreft: [klager] datum: 15 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.J. Verbeek, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 17 februari 2014 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2014, gehouden in de p.i. Vught, is klager, bijgestaan door zijn raadsman voornoemd, gehoord.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Lelystad is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 5 december 2013, betreft het niet tijdig en adequaat handelen van de medische dienst (verpleegkundige) als gevolg waarvan klagers testikel moest worden verwijderd.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Namens klager is het volgende aangevoerd.
De medische dienst (verpleegkundige) heeft nalatig gehandeld, als gevolg waarvan klagers testikel moest worden verwijderd. Klager ontkent dat hij pas op 29 november 2013 zich heeft geuit over vermoedens aangaande zijn testikels. Klager heeft op 28
november 2013 aangegeven last te hebben van zijn testikel. De celgenoot van klager heeft de lezing van klager schriftelijk bevestigd. De diagnose had tijdig, nl. Op 28 november 2013 gesteld kunnen worden. Niet uitgesloten kan worden dat klager ook zijn
linker testikel moet verliezen. Klager verzoekt om een tegemoetkoming van € 27.675,= of aanzienlijk hoger
(€ 100.000,=) voor zover ook klagers linker testikel moet worden verwijderd.
Ter zitting heeft klager hieraan toegevoegd dat hij enorme pijn had en ook de zijde aan wees. Hij was niet duizelig. Hij lag op zijn cel. De dag erna was er sprake van een miscommunicatie. De derde dag heeft zijn celgenoot om hulp gevraagd vanwege de
helse pijnen. Klager voelt zich niet serieus genomen.
Klagers raadsman heeft nog toegevoegd dat indien klager op de eerste dag dat hij de melding maakte behandeld was de bal wellicht behouden was gebleven.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt. De verpleegkundige heeft op 28 november 2013 niet goed kunnen inschatten wat er aan de hand was. Niet
duidelijk
was waar klager pijn had. Er was geen reden om te vermoeden dat er meer aan de hand was. Klager is op 29 november 2013 niet verschenen op het spreekuur van de huisarts, ondanks dat er meerdere keren is gebeld. Klager is op 30 november 2013 met spoed
naar het ziekenhuis overgebracht. Op 3 december 2013 is klager geopereerd. De verpleegkundigen en de arts in het ziekenhuis hebben geen reden gezien om acuut te handelen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager op donderdag 28 november 2013 op cel is gezien door een verpleegkundige. Klager had volgens de verpleegkundige aangegeven pijn te hebben in de linkerflank en duizelig te zijn. Aangenomen wordt door de
beroepscommissie dat klager wel voldoende duidelijk heeft aangegeven waar hij pijn had. Op vrijdag 29 november 2013 is klager door een andere verpleegkundige gezien, waarbij de rechtertestikel is bekeken en overleg is geweest met de inrichtingsarts.
Klager is voor diezelfde dag om 14.00 uur ingepland voor het spreekuur van de inrichtingsarts. Deze afspraak is doorgegeven aan de leef-afdeling, maar heeft klager kennelijk niet bereikt. Ook toen klager niet op de afspraak verscheen, is gebeld. Klager
is op zaterdag 30 november 2013 gezien door de arts en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar bleek dat de testikel van klager moest worden verwijderd, in verband met een draaiing van de testikel.
Niet duidelijk is geworden wat voor onderzoek de verpleegkundige op 28 november 2013, de eerste keer dat klager zich met zijn klachten gemeld had, gedaan heeft. Afgezien hiervan had de verpleegkundige meteen de arts erbij moeten halen, nu zij blijkbaar
de ernst van de situatie niet kon inschatten.
De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen namens de inrichtingsarts moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond
worden
verklaard. Klager zal de na te noemen tegemoetkoming worden toegekend. De beroepscommissie kan zich niet uitspreken over het al dan niet toewijzen en de eventuele hoogte van een schadevergoeding.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Lelystad toekomende tegemoetkoming op € 200,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. S.B. de Pauw Gerlings - Döhrn, voorzitter, J.G.J. de Boer en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris,
op 15 mei 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven