Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0353/GM, 12 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/353/GM

betreft: [klager] datum: 12 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.L.P. Biesmans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 4 februari 2014 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2014, gehouden in de p.i. Vught, is klager gehoord. Klagers raadsman mr. G.L.P. Biesmans, heeft schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Vught
is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 26 december 2013, betreft het niet verstrekken van een medisch matras en het niet toestaan dat klager een tweede matras verstrekt krijgt, een en ander in verband met
rugklachten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is de klacht als volgt toegelicht. Voorafgaand aan klagers verblijf in de p.i. Vught heeft hij in de locatie De Geerhorst geen medisch matras verstrekt gekregen, omdat deze toen niet beschikbaar waren. Klager heeft een tweede
matras gekregen. Klager heeft vervolgens voor steun in zijn rug gezorgd door tussen de twee matrassen een kussen te stoppen. Een medisch matras betreft volgens de medisch adviseur een dikker en steviger matras voor mensen met overgewicht c.q. mensen
zwaarder dan 100 kg. Volgens klager zijn, anders dan door de medisch adviseur wordt gemeld, in de p.i. Vught wel degelijk medische matrassen voorhanden. Hij claimt die zelf te hebben gezien in het magazijn. Volgens de medisch adviseur komt klager niet
in aanmerking voor een medisch matras omdat hij minder dan 100 kg weegt. Daarnaast zou een dubbele matras minder steun geven. Klager is het daar niet mee eens. Hij heeft hevige rugklachten en als door verstrekking van een medisch matras die klachten
kunnen worden verminderd, zou daartegen geen bezwaar moeten bestaan. Ook een dubbele matras zou soelaas kunnen bieden, zoals in de locatie De Geerhorst is gebleken. De medisch adviseur heeft klager geadviseerd contact te zoeken met de fysiotherapeut.
Klager heeft echter al sinds zijn twaalfde jaar rugklachten en doet daarvoor dagelijks mensendieck-oefeningen. Bij andere oefeningen heeft hij geen baat. Klagers rug zou gekraakt moeten worden, maar daar kan de fysiotherapeut klager niet mee helpen,
omdat slechts enkele behandelingen vergoed worden.
In de p.i. Vught zei de fysiotherapeut dat hij alleen bij hem terecht kan voor pillen en zalfjes. Klager zou graag voor hem geschikte fysiotherapie willen. Hij doet nog steeds de mensendieck-oefeningen.. Klager slaapt op zijn rug en gebruikt geen
pijnstillers. Klager maakt gebruik van een rugband. De medische dienst heeft uit de medische gegevens van de p.i. De Geerhorst kunnen opmaken dat klager veel rugklachten heeft. Desondanks ziet de inrichtingsarts van de p.i. Vught niet in dat klager een
speciaal matras nodig heeft.

De inrichtingsarts sluit zich aan bij het standpunt van de medisch adviseur van 4 februari 2014. Klager heeft de inrichtingsarts nadien niet bezocht. De inrichtingsarts, die 22 jaar in de p.i. Vught werkzaam is, heeft nog nooit gehoord dat er in de
inrichting medische matrassen voorhanden zouden zijn. Ongetwijfeld zal het ene matras iets dikker zijn dan het andere, maar dit betreft geen medisch matras. De inrichtingsarts is bereid met klager de door klager aangetroffen matrassen in het magazijn
te
bekijken. Behandeling van klager door een fysiotherapeut is bij hem nooit ter sprake gekomen. Hij heeft daarover nooit gesproken. Overigens is het juist dat de door de medisch adviseur genoemde therapie (kraken) een gemaximeerd aantal behandelingen
kent. Dat is buiten detentie niet anders.

3. De beoordeling
Uit de stukken, waaronder het medisch dossier, komt naar voren dat klager rugklachten heeft. Voor zijn verblijf in de p.i. Vught verbleef klager in de p.i. De Geerhorst. Aldaar kreeg klager geen fysiotherapie, maar wel een tweede matras dat hij opvulde
met kussens en een deken. Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager toegelicht dat hij hierdoor makkelijker slaapt. Het verbetert zijn kwaliteit van leven. In de p.i. Vught krijgt klager evenmin fysiotherapie. Tegen deze achtergrond is de
beroepscommissie van oordeel dat de weigering van de medische dienst aan klager een dikker of tweede matras te verstrekken, zonder nader onderzoek te doen naar eventuele alternatieve oplossingen, te gemakkelijk wordt gemaakt. Het beroep zal derhalve
gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht het wenselijk dat de medische dienst zich laat adviseren door de fysiotherapeut omtrent het soort matras dat geschikt is gelet op klagers rugklachten. Een ‘medisch’ matras bestaat overigens niet. De
beroepscommissie ziet in de gegrondverklaring van het beroep voldoende genoegdoening voor klager en kent klager geen aparte tegemoetkoming toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers en J.G.J. de Boer, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 12 mei 2014

secretaris voorzitter

Naar boven