Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1497/GB, 12 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/1497/GB

Betreft: [klager] datum: 12 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J.M. Jaasma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 mei 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 6 mei 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Westlinge te Heerhugowaard niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Op 4 april 2014 is klager opgeroepen zich op 6 mei 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Westlinge voor het ondergaan van 88 dagen gevangenisstraf. Op 28 april 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 2 mei 2014
niet-ontvankelijk is verklaard. Klager heeft zich op 6 mei 2014 in voornoemde inrichting gemeld.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is een ZZP’er en kan niet zonder zijn werk en inkomen. Daarnaast doet zijn jongste broertje op 8 mei 2014 zijn heilige communie, hetgeen binnen de cultuur van klagers familie als zeer
belangrijk wordt ervaren. Klager verzoekt om vier weken uitstel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is niet-ontvankelijk in zijn bezwaar nu het bezwaarschrift te laat is ingediend. Ten overvloede merkt de selectiefunctionaris op dat voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de
veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, is de selectiefunctionaris slechts in uitzonderlijke omstandigheden bereid om uitstel te verlenen. Voorop staat de noodzaak tot
tenuitvoerlegging. Op 28 juli 2013 verklaarde klager schriftelijk, in het kader van de noodzaak tot tenuitvoerlegging, gevolg te zullen geven aan een oproep om zich te melden in een gevangenis. In het verlengde daarvan werd klager op 4 april 2014
opgeroepen zich op 6 mei 2014 te melden. Bij brief van 28 april 2014 verzoekt klager om uitstel. De inhoud van die brief is, gezien het ontbreken van desbetreffende overgelegde bewijzen, voor de selectiefunctionaris geen aanleiding om klager uitstel te
verlenen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Westlinge is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Gelet op hetgeen de selectiefunctionaris onweersproken heeft aangevoerd, moet het er voor worden gehouden dat klager inderdaad te laat een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de oproep om zich te melden en is hij terecht niet-ontvankelijk
verklaard in zijn bezwaar. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de beroepscommissie nog het volgende. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde inhoudelijke beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk
worden aangemerkt. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat uit hetgeen klager heeft aangevoerd niet volgt dat er sprake is van zodanige uitzonderlijke omstandigheden dat uitstel had moeten worden verleend. Voorop staat de noodzaak tot
tenuitvoerlegging.
Klager heeft op 28 juli 2013 schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 12 mei 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven