Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1432/GB, 8 mei 2014, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/1432/GB

Betreft: [klager] datum: 8 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Buiting, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 april 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 13 mei 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 14 april 2014 is klager opgeroepen zich op 13 mei 2014 te melden in de gevangenis van de locatie Torentijd voor het ondergaan van 32 dagen hechtenis. Op 18 april 2014 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 23 april 2014 ongegrond
is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het beroep is gericht tegen het zich moeten melden voor de veertien dagen principale hechtenis onder parketnummer 09-818794-13. Klager benadrukt dat het beroep niet gericht is tegen de
zeven dagen gevangenisstraf onder parketnummer 09-111909-13 en de elf dagen gevangenisstraf onder parketnummer 09-818794-13. Hij stelt dat er sprake is van een administratieve fout, aangezien de tenuitvoerlegging van de 14 dagen principale hechtenis
niet is uitgesproken door de politierechter ter zitting d.d. 16 september 2013 of op enige andere zitting. Het vonnis is ter zitting mondeling gewezen en er is dus geen schriftelijk vonnis verstrekt. Klager en diens raadsman zijn pas bekend geworden
met
deze fout, nadat klager de oproep zich te melden, ontving. Zijn raadsman is druk bezig dit uitgezocht te krijgen en te herstellen. Hij verzoekt tot uitstel zich te melden voor wat betreft de veertien dagen principale hechtenis onder parketnummer
09-818794-13 totdat er duidelijkheid is over de correctheid van de aan de beroepscommissie verstrekte gegevens. Indien klager 32 dagen hechtenis moet ondergaan, dan zou zijn uitkering worden beëindigd. Voordat zijn uitkering dan weer is opgestart, is
hij langere tijd verder en zal zijn schuldhulpverleningstrajact in gevaar komen. Voorts zou het uiteraard, indien klagers stelling klopt, geheel onterecht zijn indien hij deze principale hechtenis uit zou moeten zitten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop moet worden gesteld dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening en risico komen van de veroordeelde. Om deze reden, en om de capaciteit binnen het
gevangeniswezen zo efficiënt mogelijk te benutten, is de selectiefunctionaris slechts in uitzonderlijke omstandigheden bereid om uitstel te verlenen. Op 17 oktober 2013 heeft klager schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich te
melden in de gevangenis van de locatie Torentijd. In het verlengde daarvan werd klager op 14 april 2014 opgeroepen zich op 13 mei 2014 te melden. Het CJIB heeft de selectiefunctionaris verzocht klager op te roepen om zich te melden in het kader van de
noodzaak tot tenuitvoerlegging van diverse onherroepelijke veroordelingen. Deze onherroepelijke veroordelingen, als vermeld in de door de selectiefunctionaris aan klager verzonden brief d.d. 14 april 2014, zijn richtinggevend in het kader van de
noodzaak tot tenuitvoerlegging. Hetgeen door klager is verzocht, past niet in het geldende beleid waar het betreft het verlenen van uitstel inzake de tenuitvoerlegging van lopende vonnissen.

4. De beoordeling
4.1 De gevangenis van de locatie Torentijd is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2 De beroepscommissie is van oordeel dat klager onvoldoende heeft onderbouwd dat zijn schuldhulpverleningstraject in gevaar komt bij ten uitvoerlegging van 32 dagen hechtenis. Voorts moet voorop worden gesteld dat er geen twijfel bestaat over de
noodzaak tot tenuitvoerlegging van de achttien dagen gevangenisstraf op basis van de parketnummers 09-111909-13 en 09-818794-13. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de veertien dagen principale hechtenis op basis van parketnummer 09-818794-13
berust op een administratieve fout. De selectiefunctionaris heeft uit mogen gaan van de juistheid van hetgeen door het CJIB aan hem is verzocht. Die gegevens komen overigens overeen met hetgeen is opgenomen in het door de beroepscommissie opgevraagde
Uittreksel Justitiële Documentatie van 8 mei 2014. De beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 8 mei 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven