Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0552/SGA, 3 oktober 2014, schorsing
Uitspraakdatum:03-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/552/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 3 maart 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing om aan hem – in het kader van de invoering van het project Dagprogramma, Beveiliging en Toezicht op maat’ (DBT) –
de kleur oranje toe te kennen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van
25 februari 2014. De secretaris van de beklagcommissie bij voormelde locatie heeft telefonisch meegedeeld dat daar nog geen klaagschrift van verzoeker is ontvangen, maar dat het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek als klaagschrift zal worden
aangemerkt.

1. De beoordeling
De beslissing om aan verzoeker de kleur oranje toe te kennen in het kader van de invoering van het DBT is, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Daarvan is pas sprake indien de
toekenning van een kleur – groen, oranje of rood – rechtstreeks tot gevolg heeft dat verzoeker wordt ‘gedegradeerd’ of ‘gepromoveerd’. Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat daarvan in verzoekers geval (nog) geen sprake is. Om die
reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

Hetgeen verzoeker heeft aangevoerd met betrekking tot het al dan niet kunnen treffen van een betalingsregeling met het CJIB, maakt dit oordeel op dit moment niet anders.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 3 maart 2014

secretaris voorzitter

Naar boven