Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0125/GA, 16 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:16-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/125/GA

betreft: [klager] datum: 16 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 december 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering om klager elektrische apparatuur te laten invoeren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De directeur van de locatie Esserheem te Veenhuizen heeft de gedetineerden meegedeeld dat hun overplaatsing naar de p.i. Ter Apel geen gevolgen zou hebben
voor het op hen van toepassing zijnde regime en beleid. Het beleid in de p.i. Ter Apel en de locatie Esserheem is hetzelfde, maar de uitvoering is anders. Elektrische apparaten die klager in de locatie Esserheem op cel mocht hebben mogen in de p.i. Ter
Apel niet worden ingevoerd. De apparatuur die klager wil invoeren staat niet op de lijst van verboden voorwerpen. Het argument van de directeur dat de apparaten te veel stroom gebruiken treft geen doel. Er zijn immers ook gedetineerden die een
televisie
op hun cel mogen houden. Klager is in zijn rechten geschonden. Verzocht wordt om een schadevergoeding van € 16,= per dag voor de tijd dat hij niet in staat is geweest zijn eten te bereiden.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
De voorwerpen die klager wil invoeren (een mixer, een blender en een citruspers) staan niet vermeld op de in artikel 4.5.1.1 van de huisregels opgenomen lijst van verboden voorwerpen en evenmin op de in artikel 4.5.1.2 van de huisregels opgenomen lijst
van toegestane voorwerpen. In een dergelijk geval dient directeur te beslissen na een afweging tussen enerzijds het belang van klager om de voorwerpen op cel te hebben en anderzijds de belangen als vermeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de
Pbw. Nu de directeur de invoer van klagers apparatuur heeft geweigerd enkel omdat deze voorwerpen niet op de lijst van toegestane voorwerpen staan, is van enige belangenafweging geen sprake. De beroepscommissie zal het beklag derhalve alsnog gegrond
verklaren. De beroepscommissie zal de bestreden beslissing van de directeur vernietigen en hem opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie ziet,
nu de directeur wordt opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, geen aanleiding aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de
directeur op met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
M. van Eijk, secretaris, op 16 april 2014

secretaris voorzitter

Naar boven