Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0663/SGA t/m 14/0693/SGA, 10 maart 2014, schorsing
Uitspraakdatum:10-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/0663/SGA tot en met 14/0693/SGA
Betreft : [verzoekers] datum: 10 maart 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...] (zoals vermeld op de als bijlage aan deze uitspraak gehechte lijst met namen), verder verzoekers te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (Alphen aan den Rijn).

Verzoekers vragen om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde inrichting van 3 maart 2014, inhoudende het beperken van vrijheden op een
plusafdeling en het niet kunnen opgeven van voorkeursmomenten voor het bezoek.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de klaagschriften van 3 maart 2014 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 6 maart 2014.

1. De beoordeling
Het beklag en het schorsingsverzoek zien met name op de invoering van het beleidskader ‘Dagprogramma, beveiliging en toezicht op maat’. Die invoering vindt haar grondslag in de wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden per 1 maart 2014 (Stcrt. 20 februari 2014). Nu het hier een voor alle zich in de inrichting bevindende gedetineerden geldende algemene regeling betreft, is er geen sprake van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60,
eerste lid of tweede lid, van de Pbw. Nu voorts uit de inlichtingen van de directeur naar voren komt dat aan verzoekers (tenminste) 48 uren activiteiten per week wordt aangeboden, is er – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – ook geen sprake
van strijd met hogere wet- of regelgeving. Verzoekers kunnen daarom in zoverre niet worden ontvangen in hun verzoek.

Ten aanzien van het niet langer mogen opgeven van voorkeursmomenten voor het bezoek geldt, nu een en ander blijkens de inlichtingen van de directeur in de huisregels van de inrichting is geregeld en aan verzoekers ten minste het wettelijk
voorgeschreven
minimale aantal uren bezoek per week wordt aangeboden, dat ook hier sprake is van een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel en dus niet van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste of tweede lid, van de
Pbw. Ook ten aanzien van dit onderdeel van het verzoek kunnen verzoekers daarom niet worden ontvangen in hun verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 maart 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven