Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4339/GA, 1 mei 2014, schorsing
Uitspraakdatum:01-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4339/GA

betreft: [klager] datum: 1 mei 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 november 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

In verband met de veiligheidseisen omtrent het vervoer, kon klager niet naar de zitting van de beroepscommissie 8 april 2014, gehouden in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen, worden vervoerd. Klager is daarom op 27 maart 2014 door een lid van de Raad
in de p.i. Vught gehoord. Hiervan is een verslag opgemaakt dat aan klager en de directeur is verzonden.
De directeur heeft schriftelijk aangegeven niet ter zitting van de beroepscommissie op 8 april 2014 te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek om op 23 september 2013 met zijn advocaat te bellen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Volgens klager bestond er een noodzaak met zijn advocaat te bellen. Aan klager is een tbs-maatregel opgelegd en hij zat vanaf 21
september 2013 al in de afzonderingscel. Het is belangrijk dat zijn advocaat daarvan zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Op 22 september 2013 heeft hij met zijn vriendin gebeld. Er wordt gezegd dat hij volgens de psycholoog agressief of
dreigend zou zijn. Klager heeft in die drie dagen geen psychiater of psycholoog gezien. Bovendien vielen 21 en 22 september 2013 in een weekend. Dan werken psychologen/psychiaters niet. Waarom mocht hij wel luchten, douchen, wassen en zijn lakens
omwisselen? Klager heeft pas in de p.i. Zwolle met zijn advocaat kunnen bellen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 39, vierde lid, jo. Artikel 37, eerste lid, onder i. van de Pbw wordt de gedetineerde in staat gesteld met zijn rechtsbijstandverlener telefonisch contact te hebben indien hiervoor de noodzaak en de gelegenheid bestaat. Gelet op
het
feit dat klager in de afzonderingscel verbleef in verband met de oplegging van een ordemaatregel is de beroepscommissie van oordeel dat de noodzaak aanwezig was om met zijn advocaat te bellen.

Ten aanzien van de vraag of de gelegenheid bestond klager met zijn raadsman te laten bellen, overweegt de beroepscommissie als volgt. De directeur heeft in beklag aangevoerd dat is besloten klager niet met zijn raadsman te laten bellen vanwege klagers
agressieve, onvoorspelbare gedrag. Klager had die dag bijna drie uur tegen de deur en muur geschopt en geslagen. De psychiater stelde dat bij klager met name sprake was ernstige gedragsproblematiek. Hoewel de beroepscommissie voldoende aannemelijk acht
dat klager zich agressief heeft gedragen, ziet de beroepscommissie niet in waarom het gedurende de gehele dag niet mogelijk was een gelegenheid te creëren klager met zijn advocaat te laten bellen. Hierbij is in aanmerking genomen dat door klager in
beroep onweersproken is aangevoerd dat hij die dag wel heeft mogen luchten, douchen, wassen en zijn lakens heeft mogen omwisselen. Gelet op het voorgaande zal het beroep dan ook gegrond worden verklaard, de bestreden uitspraak worden vernietigd en het
beklag alsnog gegrond worden verklaard. Aan klager zal een tegemoetkoming van € 10,= worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. R.K. Boelens en mr. R.S.T. van Rossem - Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 1 mei 2014

secretaris voorzitter

Naar boven