Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/1175/GB, 30 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/1175/GB

Betreft: [klager] datum: 30 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 maart 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 8 april 2014 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 28 februari 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 87 dagen. Deze uitspraak is op 28 januari 2014, na intrekking van het door klager ingestelde hoger beroep, onherroepelijk geworden. Op 20 februari 2014 heeft klager schriftelijk
verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep zich bij een p.i. te melden. Op 17 maart 2014 is klager opgeroepen zich op 8 april 2014 te melden in de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De selectiefunctionaris geeft aan dat de afwijzing van het verzoek van klager zich in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) te kunnen melden, is gebaseerd op de
wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing, Stcrt. 10 september 2013, nr. 25079. Hierin is vermeld dat zelfmelders vanaf 1 maart 2014 conform het beleidskader Detentie, Behandeling en Toezicht op maat in het plusprogramma van een
normaal beveiligde inrichting worden geplaatst. Op 28 januari 2014 heeft klager zijn hoger beroep ingetrokken, zodat hij op dat moment terstond in aanmerking kwam voor plaatsing in een b.b.i.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Naar aanleiding van hetgeen klager heeft aangevoerd verwijst de selectiefunctionaris naar hetgeen is vermeld in de Staatscourant van 10
september 2013, nr. 25079. Hetgeen door klager is verzocht, past niet binnen het geldende beleid inzake de tenuitvoerlegging van de aan klager opgelegde vrijheidsstraf. Het verzoek om tenuitvoerlegging in een b.b.i. wordt dan ook afgewezen. Klager
heeft
zich op 8 april 2014 gemeld.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen, met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Per 10 september 2013 is de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Stcrt. Nr. 25079) gewijzigd waardoor de verplichting is vervallen zelfmelders bij een eerste plaatsing in een b.b.i. te plaatsen. Vanaf 1 maart 2014
worden zelfmelders in het plusprogramma van een normaal beveiligde inrichting geplaatst.

4.3. Nu klager op 17 maart 2014 is opgeroepen zich op 8 april 2014 te melden - derhalve na 1 maart 2014 - kan de beslissing van de selectiefunctionaris niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Dat de veroordeling voor 1 maart 2014
onherroepelijk is geworden, doet aan het voorgaande niet af nu de datum waarop de zelfmelder zich dient te melden bepalend is. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 30 april 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven