Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3992/GB, 3 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3992/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.J. van Essen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 november 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, op 7 februari 2014 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 september 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel. Op 21 oktober 2013 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie De Karelskamp te Almelo, waar een regime van beperkte
gemeenschap geldt. Op 18 november 2013 is hij overgeplaatst naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG) van de p.i. Vught, waar een individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verblijft sinds november 2013 in de p.i. Vught en heeft geen problemen gehad. Hij heeft goed contact met de p.i.w-ers en heeft rust gevonden in de p.i. Vught. Klager stelt dat er eigenlijk nooit problemen zijn geweest met hem, maar dat er een
spelletje met hem is gespeeld. De overplaatsing naar de p.i. Vught moet samen gezien worden met de overplaatsing naar de locatie De Karelskamp. In de p.i. Ter Apel heeft er, in 13 maanden tijd, één incident plaatsgevonden waarvoor klager twee rapporten
opgelegd heeft gekregen. In het selectieadvies van de p.i. Ter Apel van 28 oktober 2013 is opgenomen dat klager vier rapporten opgelegd heeft gekregen, dat er een geweldsincident is geweest en dat klager betrokken was bij een vechtpartij. Die
informatie
is onjuist. Deze foutieve informatie is rechtgezet in de beklagprocedures, maar toen was klager reeds overgeplaatst naar de locatie De Karelskamp. De beeldvorming omtrent klager bij aankomst in de locatie De Karelskamp was dan ook onjuist. Vervolgens
werd klager, na een verblijf van drie dagen in de locatie De Karelskamp, verzocht om zijn beklagzaken tegen de onjuiste informatie in het selectieadvies in te trekken. Dit heeft klager geweigerd en toen is gesteld dat klager drie medegedetineerden
heeft
bedreigd en is zijn overplaatsing naar de BPG-afdeling van de p.i. Vught aangevraagd. Het geprepareerde mes dat bij klager zou zijn aangetroffen in de afzonderingscel betrof in werkelijkheid een scheermesje dat klager op zijn cel had liggen en dat hij
in zijn bezit mocht hebben. Als de foutieve informatie niet in klagers dossier was terechtgekomen was hij uiteindelijk nooit naar de BPG-afdeling van de p.i. Vught overgeplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bij binnenkomst op de inkomstenafdeling in het h.v.b. van de locatie De Karelskamp maakte klager een agressieve en dwingende indruk. Klager verklaarde zijn gedrag door de afwezigheid van arbeid. Nadat klager op een reguliere afdeling was geplaatst,
kwam
in zijn gedrag echter geen verandering. Door zijn aanhoudende dwingende en agressieve benadering is klager op een driemansbenadering gezet. Het personeel in de inrichting was bang dat zaken zouden escaleren. Klager zocht veelal contact met minder
begaafde medegedetineerden en zette hen onder druk om spullen in te voeren. Daarnaast verzamelde hij handlangers om medegedetineerden te bedreigen. Een medegedetineerde heeft aangegeven bedreigd te zijn met een mes door klager. Het geprepareerde mes is
bij klager aangetroffen. Klager was ongemotiveerd bij de arbeid, niet aanspreekbaar op zijn gedrag en reageerde agressief op een correctie bij de sport. Klagers houding zorgde voor veel onrust bij medegedetineerden en zij bleven in hun cel uit angst
voor escalatie. Klager heeft zijn gedrag van de p.i. Ter Apel voortgezet in de locatie De Karelskamp.

4. De beoordeling
4.1. De BPG-afdeling van de gevangenis van de p.i. Vught is een gevangenis voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat de door de selectiefunctionaris onder 3.2. genoemde argumenten de beslissing tot plaatsing van klager op een BPG-afdeling kunnen dragen. Klager heeft zijn gedrag in de inrichting niet verbeterd en met
enige
regelmaat de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar heeft gebracht. Uit het selectieadvies van de locatie De Karelskamp van 14 november 2013 blijkt dat klager een driemansbenadering nodig had. Bij het personeel in de inrichting bestond de angst
dat het gedrag van klager binnen korte termijn zou escaleren. Klager zocht veel contact met minder begaafde medegedetineerden en zette hen onder druk om voor hem spullen in te voeren. Klager verzamelde handlangers om medegedetineerden te bedreigen en
klagers medegedetineerden hadden aangegeven liever in hun cel te blijven dan naar de recreatiemomenten te gaan. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager niet langer geschikt is voor
een verblijf in een regulier regime en vanwege het aanwezige ernstige beheersrisico moest worden overgeplaatst naar een BPG-afdeling. De beroepscommissie zal het beroep derhalve ongegrond verklaren.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 3 april 2014

secretaris voorzitter

Naar boven