Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0099/JB, 10 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:10-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/99/JB

Betreft: [klager] datum: 10 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.B. Flooren, namens

[...], geboren op 28 april 1995, verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 17 januari 2014 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 maart 2014, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. F.B. Flooren, de selectiefunctionaris [...] en
[...], werkzaam als juridisch medewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Voorts waren als getuigen-deskundigen aanwezig drs. [...], gedragsdeskundige bij de j.j.i. Juvaid te Veenhuizen en drs. [...], gedragsdeskundige bij de j.j.i. Rentray te Lelystad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar j.j.i Rentray te Lelystad (hierna: Rentray) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is als voorlopig gehechte geplaatst op 5 april 2011 in de j.j.i Juvaid (hierna: Juvaid). Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 4 mei 2012 van het Gerechtshof Leeuwarden de maatregel van plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Bij beslissing van 4 juli 2012 is klager geplaatst op een normaal beveiligde (LVG) afdeling van Juvaid.
De selectiefunctionaris heeft op 24 december 2013 beslist klager over te plaatsen naar Rentray op de landelijke bestemming LVB. Klager heeft op 24 december 2013 een bezwaarschrift ingediend en op 17 januari 2014 heeft de selectiefunctionaris het
bezwaarschrift ongegrond verklaard.
Klagers raadsvrouw, mr. F.B. Flooren heeft verzocht de beslissing van 17 januari 2014 te schorsen. Op 22 januari 2014, 14/98/SJB, heeft de voorzitter van de beroepscommissie het schorsingsverzoek toegewezen.

2. De standpunten
2.1 Het standpunt van klager
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager spreekt goed Nederlands. Hij heeft de eerste jaren van zijn leven in Nederland doorgebracht. Voorafgaand aan zijn aanhouding woonde klager jarenlang in Engeland samen met zijn broertjes en zusjes. Klager is de oudste van het gezin en mede
doordat moeder regelmatig in het ziekenhuis werd opgenomen stagneerde zijn ontwikkeling. De familie heeft toen besloten dat klager verder zou worden opgevoed door zijn oma, die in Delfzijl woont en waar ook meer familieleden van klager wonen. Klager
is slechts drie weken in Nederland als hij wordt aangehouden. Hierdoor heeft hij hier geen netwerk en is hij nauwelijks geworteld in de Nederlandse samenleving.
Klager heeft een positieve ontwikkeling in Juvaid laten zien waarbij er vertrouwen is ontstaan in de huidige behandelrelatie. De verwachting is dat bij het doorbreken van deze relatie het vertrouwen van klager in de maatschappij enorm wordt geschaad.
Klager verblijft al lange tijd in Juvaid en ook eerder was de selectiefunctionaris voornemens hem over te plaatsen. Klager en zijn behandelaars hebben daartegen bezwaar gemaakt en de overplaatsing is toen teruggedraaid.
Toen klager in Juvaid werd geplaatst kwam het bezoek van familie slecht op gang. Gaandeweg lukt het de familieleden, die slechts over een beperkt budget beschikken, steeds beter om naar klager toe te komen. Als klager naar Lelystad gaat zal hij zijn
familie minder zien. Klagers verlof richt zich ook op Delfzijl.
Klager vertrouwt de mensen in Juvaid en het lukt hem steeds beter om opener te zijn en zijn gevoelens te delen. Als klager zich eenzaam voelt verandert zijn gedrag. Klager heeft ook zijn delict gepleegd, toen hij zich eenzaam voelde. Wanneer hij
wordt overgeplaatst moet hij helemaal opnieuw beginnen en hij is bang dat hij dan weer terugvalt in zijn oude gedrag. Klager is bang dat hij in Rentray zijn gevoelens weer gaat opkroppen en ook voor zijn familie is het lastig om hem in Rentray te
bezoeken.
Op 20 mei 2014 is de verlengingszitting van klagers p.i.j.-maatregel.
De overplaatsingsbeslissing levert schending op van artikel 3 en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Verwezen zij voorts naar de videoboodschap van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Staatssecretaris)
op het congres in 2013 van de RSJ: “Plaatsing van jeugdigen is in principe dicht bij huis. Ouders kunnen daardoor bij de behandeling worden betrokken en ketenpartners kunnen nazorg organiseren”. Bij plaatsing in Lelystad is de reisduur naar Delfzijl
twee uur en veertig minuten langer dan vanuit Juvaid.
Volgende week start klagers onbegeleide verlof en bij overplaatsing zal het verloftraject vertraging oplopen. De gedragsdeskundige van Juvaid is van mening dat klager zijn behandeling daar moet voortzetten.

2.2 Het standpunt van de selectiefunctionaris
De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Op 30 november 2012 heeft de Staatssecretaris besloten tot, onder meer, opheffing van de LVB-groep in Juvaid. Sinds 1 januari 2014 is deze groep officieel opgeheven en herbestemd tot een reguliere langverblijf groep. Alle jeugdigen met een LVB-status
met uitzondering van klager, zijn in de loop van 2013 overgeplaatst naar de LVB-groep in Rentray, thans de enige locatie met de landelijke bestemming LVB.
Klager heeft op grond van zijn IQ (score 56) de indicatie LVB. Klager is op dit moment de enige jeugdige op de langverblijf groep in Juvaid met LVB problematiek. Het personeel is weliswaar nog bekend met deze problematiek, maar op de langere termijn
kan hierin door personele wisselingen snel verandering komen. Klager hoort thuis op een LVB-groep in Rentray. De groep in Juvaid waar klager thans verblijft is nu nog wel geschikt voor hem, maar dat kan in de toekomst anders zijn. Rentray heeft
voorts ruimschoots ervaring met het realiseren van bezoek en de resocialisatie van jeugdigen, die ver weg wonen. Klager beschikt over een begeleide verlofstatus en Rentray heeft aangegeven deze te zullen overnemen. Klager zal in Rentray moeten
wennen, maar gezien het feit dat Rentray met dezelfde methodiek (Youturn) werkt als Juvaid zal naar er verwachting een minimale vertraging zijn in zijn behandeling.

2.3 Het standpunt van Juvaid
Juvaid heeft op 9 januari 2014 het volgende geadviseerd.
De landelijke LVG-status voor Juvaid is komen te vervallen, maar de ervaring, kennis en kunde bij medewerkers van Juvaid en van het onderwijs zijn nog steeds aanwezig om klagers behandeling op een adequate wijze voort te zetten. Klager mag niet het
dupe zijn van een wijziging in de LVB-bestemmingen. Formeel behoort een LVB-jeugdige in een daarvoor bestemde j.j.i te worden geplaatst, maar in deze specifieke situatie wordt dan geen rekening gehouden met het belang van klager. Geadviseerd wordt
klagers behandeling in Juvaid voor te zetten.

2.4 Het standpunt van Rentray
Rentray heeft op 8 januari 2014 het volgende geadviseerd.
Gezien klagers cognitieve beperking is het belangrijk dat hij aangesproken wordt op een manier die hij begrijpt. Voorts is het belangrijk dat hij in een groep zit met jongens van hetzelfde niveau. Hierdoor zal klager minder snel overvraagd worden.

2.5 De visie van getuige-deskundige drs. [...].
Deze getuige-deskundige heeft de volgende toelichting gegeven.
Klager verbleef op een specifieke groep met zwakbegaafde jeugdigen. Sinds 1 januari 2014 is op de groep niets veranderd. Het is een bijzondere zorggroep voor kwetsbare jeugdigen gebleven. Klager is ook behandeld door deskundigen van buiten de
inrichting. Daaruit is naar voren gekomen dat het delict is gepleegd vanuit eenzaamheidsgevoelens en niet vanuit seksualiteit. Eenzaamheid en afwijzing is in klagers geval de trigger geweest voor het plegen van het delict en overplaatsing naar
Rentray zou het vertrouwen van klager weer schaden. Klager zou dan weer kunnen terugvallen in zijn oude gedrag. Een j.j.i. heeft ook tot doel het recidiverisico te verminderen.
Klager is drieëntwintig keer met begeleid verlof geweest en nu is door Individuele Jeugdzaken toestemming gegeven voor onbegeleid verlof. Klagers familie wordt steeds meer betrokken bij de behandeling en het gaat steeds beter.

2.6 De visie van getuige-deskundige drs. [...].
Deze getuige-deskundige heeft de volgende toelichting gegeven.
Rentray kan klagers huidige verlofstatus overnemen zodat het verlof vanuit Rentray begeleid kan worden. Rentray zal dan binnen zes weken een nieuwe verlofaanvraag moeten indienen. Aangezien Rentray een landelijke LVB-bestemming heeft zijn
groepsleiders gewend om jeugdigen door het hele land te begeleiden tijdens verlof en resocialisatie. Voorts is Rentray gespecialiseerd in zedenproblematiek.

3. De beoordeling
Sinds 1 januari 2014 is de LVB-groep van Juvaid officieel opgeheven en herbestemd tot een reguliere langverblijf groep. Rentray is sinds 1 januari 2014 de enige j.j.i met de landelijke bestemming LVB.
Klager verblijft sinds 4 april 2011 in Juvaid. Op 27 juli 2011 heeft de directeur verzocht klager over te plaatsen naar een langverblijf groep met LVB-specialisatie. Uit psychologisch onderzoek is naar voren gekomen dat klager cognitief op LVB niveau
functioneert (IQ 56). Alle jeugdigen met een LVB-status met uitzondering van klager, zijn in de loop van 2013 vanuit Juvaid overgeplaatst naar de LVB-groep in Rentray.
De beroepscommissie is van oordeel dat voor klager die al lange tijd in dezelfde j.j.i verblijft en bij wie de behandeling goed verloopt en ook kan worden voortgezet tot een andere belangenafweging moet worden gekomen. Uit de reactie van de directeur
en
de gedragsdeskundige van Juvaid komt naar voren dat klager destijds zo dicht mogelijk bij de woonplaats en plaats van uitstroom is geplaatst. Klagers familie woont in Delfzijl. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat het goed gaat
met klager in Juvaid en dat zijn familie betrokken is bij zijn behandeling. Gebleken is dat klagers behandeling vooralsnog op oude voet in Juvaid kan worden voortgezet. Dit is door de selectiefunctionaris niet weersproken. Wellicht dat op langere
termijn de behandeling die klager als LVB jongere behoeft niet in Juvaid gecontinueerd kan worden maar dat is thans nog ongewis. De familie van klager die in Delfzijl woont is nu op een goede wijze betrokken bij zijn behandeling en voortzetting daarvan
kan beter geschieden vanuit Juvaid in Groningen dan vanuit Rentray in Lelystad. Het continueren van de plaatsing aldaar doet ook het meest recht aan (voortzetting van de) plaatsing van de jeugdige zo dicht mogelijk bij zijn huis.

Gelet op het voorgaande moet de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, onredelijk en onbillijk worden genoemd.
De beroepscommissie zal volstaan met de vernietiging van de beslissing. Nu de rechtsgevolgen van de beslissing ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie geen tegemoetkoming vaststellen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, dr. P. H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 april 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven