Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0087/GA, 8 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/87/GA

betreft: [klager] datum: 8 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Kral, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 januari 2014 van de alleensprekende beklagrechter bij locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 maart 2014, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught.
Van de raadsman van klager, mr. J. Kral, is een schriftelijk bericht van verhindering ontvangen en een nadere toelichting op het beroep.
Een van de leden van de beroepscommissie kon door omstandigheden niet op de zitting aanwezig zijn. De uitspraak wordt wel door de voltallige beroepscommissie gedaan.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager met isoplaatsing is gedreigd om zo op een meerpersoonscel geplaatst te worden.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Er heeft geen serieus onderzoek plaatsgevonden naar klagers geschiktheid voor een meerpersoonscel. Ten onrechte wordt aan eerder vastgestelde contra-indicaties voor plaatsing op een meerpersoonscel voorbijgegaan. Dat er contra-indicaties zijn blijkt
uit
het feit dat klager sedert ongeveer drie weken weer alleen op een cel verblijft. Gebrek aan capaciteit rechtvaardigt geen plaatsing op een meerpersoonscel die indruist tegen de contra-indicaties voor plaatsing op een meerpersoonscel.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat het dreigen met isoplaatsing om op een meerpersoonscel geplaatst te worden geen beslissing van de directeur betreft als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw waartegen beklag kan worden ingesteld. De
uitspraak van de beklagrechter zal derhalve worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, dr. A.M. van Kalmthout en J.M.L. Pattijn, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 8 april 2014

secretaris voorzitter

Naar boven