Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4358/GA, 1 april 2014, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 13/4358/GA

betreft: [klager] datum: 1 april 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 december 2013 van de beklagcommissie van het Justitieel Medisch Centrum (JMC) Haaglanden, voor zover in beroep aan de orde,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager op diens verzoek eenmalig toe te staan voor eigen rekening extra telefoonkaarten aan te schaffen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft – zakelijk weergegeven – het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft ten onrechte overwogen dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Klager heeft een dochter met
diabetes. Het is noodzakelijk dat hij dagelijks zoveel mogelijk contact met haar heeft. Voorts is het voor klager van belang te kunnen bellen met zijn advocaat. Volgens de jurisprudentie van de beroepscommissie zijn deze gesprekken niet aan een termijn
gebonden. Klager vindt het onterecht dat hij moet kiezen tussen het onderhouden van contact met zijn dochter of met zijn advocaat. Hij wordt hierdoor geschaad in zijn recht op contact met zijn advocaat. Klager verwijst daartoe naar artikel 24.1. van de
European Prison Rules. Hij verzoekt zijn beroep mondeling te mogen toelichten en hem een tegemoetkoming toe te kennen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht zijn beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek, dat niet is onderbouwd, af, nu de noodzaak van een mondelinge toelichting niet is gebleken. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op
het beroep te beslissen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan niet tot een ander oordeel leiden dan dat van de beklagcommissie. Het is niet gebleken dat het in artikel 39 van de Pbw opgenomen recht telefonisch contact te onderhouden met zijn advocaat of met andere personen
buiten de inrichting, is geschonden. In de huisregels van het JMC is bepaald voor welk bedrag een gedetineerde wekelijks maximaal aan telefoonkaarten kan aanschaffen. De directeur heeft in beklag aangevoerd dat in het JMC – vooruitlopend op de nieuw
vast te stellen huisregels waarin dit bedrag wordt verhoogd – een maximumbedrag van € 50,= per week wordt gehanteerd. Naar het oordeel van de beroepscommissie is ten aanzien van klager onvoldoende gebleken van bijzondere omstandigheden die een
uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Ten aanzien van klagers beroep op de European Prison Rules merkt de beroepscommissie op dat dit geen een ieder verbindende bepalingen van een in Nederland geldend verdrag betreffen waaraan gedetineerden
rechten
kunnen ontlenen. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden, voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.M. van der Nat en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 1 april 2014

secretaris voorzitter

Naar boven