Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0906/GB, 14 augustus 2002, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/906/GB

Betreft: [...] datum: 14 augustus 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 mei 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1950], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 15 april 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te over te plaatsen naar de penitentiaire open inrichting voor vrouwen te Utrecht ongegrond verklaard en het verzoek tot vergoeding vande door klaagster gelden schade -naar aanleiding van de lange duur van de (over)plaatsingsprocedure- afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klaagster was sedert 11 januari 2000 gedetineerd. Zij verbleef in de penitentiaire inrichting Utrecht te Utrecht. Op 19 oktober 2001 is zij overgeplaatst naar de penitentiaire open inrichting voor vrouwen te Utrecht, waareen regime van algehele gemeenschap met een zeer beperkt beveiligingsniveau geldt.

2.2. Klaagster onderging een gevangenisstraf van 3 jaar gevangenisstraf met aftrek en oplegging van de maatregel van ter beschikkingstelling met voorwaarden. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 7 januari 2000 eneindigde op 7 januari 2002.

3. Ontvankelijkheid
Nu klaagster op 7 januari 2002 in vrijheid is gesteld, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

Nu klaagster niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar beroep en de beroepscommissie dat beroep niet inhoudelijk zal behandelen, komt de beroepscommissie niet toe aan de beoordeling van de afwijzing van een schadevergoedingsvordering voor (gestelde) fouten in de procedure.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 augustus 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven