Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0173/GB, 27 maart 2014, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 14/173/GB

Betreft: [klager] datum: 27 maart 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 januari 2014 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 13 juli 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager stelt dat de overweging tot weigering van het overplaatsingsverzoek van de selectiefunctionaris, niet alleen taalkundig, onbegrijpelijk is. Klager heeft reeds vier maanden geen
bezoek ontvangen. Dit ligt aan de moeilijke bereikbaarheid (voor zijn mogelijke bezoek) van de inrichting waar klager thans verblijft. Er is sprake van een vooruitgang in het gedrag van klager die, gelet op de bestreden beslissing, kennelijk eerder als
voorwaarde is gesteld voor overplaatsing naar de p.i. Dordrecht. Uit de stukken volgt verder dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen toewijzing van het verzoek van klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht: “In tegenstelling tot eerdere afwijzingen op grond van uw gedrag wordt u toch niet overgeplaatst, ondanks dat uw gedrag goed verbeterd is. Op grond van uw
argumenten is een overplaatsing naar een andere inrichting in dezelfde regio niet wenselijk in verband met de gesitueerde omstandigheid.” Naar aanleiding van het bezwaarschrift licht de selectiefunctionaris deze beslissing nader toe: Op grond van zijn
negatieve gedrag in de p.i. Norgerhaven is klager overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. Er ontbreekt een medische verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat zijn bezoek niet in staat zou zijn om hem te bezoeken in de p.i. Krimpen aan
den IJssel. Klager is vanwege zijn negatieve gedrag in de p.i. Norgerhaven overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. De selectiefunctionaris is van mening dat een gedetineerde een periode van minimaal zes maanden goed dient te functioneren
alvorens hij in aanmerking kan komen voor overplaatsing naar een andere locatie. Problemen met bezoek zijn wellicht vervelend, echter inherent aan een detentie.

4. De beoordeling
De toelichting op het besluit van de selectiefunctionaris is niet goed te begrijpen. De beroepscommissie kan zich echter vinden in de reactie van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift. De selectiefunctionaris heeft, mede in het licht van de
in
artikel 18, vierde lid, van de Pbw genoemde termijn van zes maanden, in redelijkheid het standpunt kunnen innemen dat klager eerst over een langere periode goed gedrag moet vertonen alvorens hij in aanmerking kan komen voor een overplaatsing. Hier komt
bij dat door klager geen medische verklaring is overgelegd waaruit blijkt dat het bezoek niet in staat is hem in de p.i. Krimpen aan den IJssel te bezoeken. Problemen met bezoek zijn wellicht vervelend, echter inherent aan detentie. De beslissing van
de
selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van I.J.M.W. van der Sanden, secretaris, op 27 maart 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven