Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0541/SGB, 26 maart 2014, schorsing
Uitspraakdatum:26-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/541/SGB
Betreft : [verzoeker] datum: 26 februari 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. P.R.L.V.M. Kruik, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 13 november 2013, tot overplaatsing naar de p.i. Ter Apel.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van bezwaarschrift van 18 november 2013, de beslissing op het bezwaarschrift van 24 december 2013, het op 20 februari 2014 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van
de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 25 februari 2014.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris, waaronder het selectieadvies van de directeur van het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn wordt begrepen, komt naar
voren dat verzoeker inmiddels moet worden aangemerkt als langgestrafte vreemdeling. Voor plaatsing van dergelijke gedetineerden is alleen de p.i. Ter Apel aangewezen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kon de selectiefunctionaris daarom, nu
ook overigens aan de wettelijke vereisten is voldaan bij de bestreden beslissing, in redelijkheid de onderhavige beslissing nemen. Het verzoek zal daarom worden afgewezen. Hetgeen door en namens verzoeker naar voren is gebracht is onvoldoende
zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris op 26 februari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven