Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3977/JB, 13 maart 2014, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/3977/JB

Betreft: [klager] datum: 13 maart 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. C.C.J. Tuip, namens

[...], geboren op [...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 26 november 2013 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 maart 2014, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. C.C.J. Tuip, en de selectiefunctionaris [...] en
[...], werkzaam als juridisch medewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar j.j.i Rentray te Lelystad (hierna: Rentray) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 november 2012 gedetineerd. Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 22 april 2013 veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 157 dagen met aftrek. Tevens is klager de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Klager is op 17 februari 2014 van j.j.i Amsterbaken (hierna: Amsterbaken) overgeplaatst naar Rentray.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is ongeveer drie weken geleden overgeplaatst naar Rentray. Op zich is de overplaatsing goed verlopen, maar klager wilde liever in Amsterbaken blijven. Hij heeft daar vijftien maanden verbleven. Klager wil resocialiseren in Amsterdam om een nieuw
netwerk op te bouwen. Klager is bang voor een terugval als hij na detentie gaat wonen in Almere en hij weer contact heeft met zijn oude vrienden. Klager woonde thuis bij zijn moeder ten tijde van het plegen van het delict. Klagers familie (moeder,
broers en zussen) kwamen op bezoek in Amsterbaken. Klager heeft sinds een jaar een vriendin, die in Amsterdam woont.
Ook wonen er ooms en tantes van klager in Amsterdam. Klagers familie steunt hem in zijn plan een nieuwe start te maken in Amsterdam. Klagers moeder is bereid te zijner tijd naar Amsterdam te komen als klager zijn verlof in Amsterdam doorbrengt. Volgens
klager is zijn verlof afgewezen, omdat het slachtoffer bezwaar heeft gemaakt. Het slachtoffer woont in Almere.
Door de overplaatsing heeft klagers behandeling vertraging opgelopen. In Rentray is nog geen programma voor klager gestart. Klager wil graag naar school, maar nu zit hij alleen maar tv te kijken. Voorts verblijven klagers mededaders ook in Rentray en
klager wil liever geen contact meer met hen, gezien de mogelijke negatieve invloed van deze jeugdigen.

De medewerker juridische zaken en de selectiefunctionaris hebben inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Uitgangspunt bij de plaatsing van jeugdigen is dat zij, gelet op de afstand tussen woonplaats en dichtstbijzijnde j.j.i. regionaal worden geplaatst, voor klager is dat Rentray. Het feit dat klager te zijner tijd in Amsterdam wil gaan wonen is geen
reden
om hem niet in Rentray te plaatsen. Omdat alle j.j.i.’en met de methodiek Youturn werken, kan de behandeling van klager op dezelfde wijze door Rentray worden voortgezet. Klagers familie woont in Almere, maar er kan rekening worden gehouden met klagers
contacten in Amsterdam. Dit is geen reden om van regionale plaatsing af te wijken.
Op 21 oktober 2013 is besloten klager over te plaatsen naar Rentray. Met Amsterbaken en Rentray is toen afgesproken dat de daadwerkelijke overplaatsing van klager pas zal plaatsvinden op het moment dat de behandeling dit toelaat en klager direct op
een
langverblijf groep in Rentray geplaatst kan worden. Het moment van klagers overplaatsing is goed voorbereid. In de pro-justitia rapportages wordt een voorkeur uitgesproken voor plaatsing van klager in Rentray, gezien het feit dat klager qua
intelligentie op (bovengrens) moeilijk lerend/zwakbegaafd niveau functioneert.
De afstand van Almere naar Amsterdam of Lelystad scheelt niet veel, maar Rentray ligt in de regio van Almere. Amsterbaken is om advies gevraagd en de inrichting heeft in november 2013 aangegeven dat klager een positieve ontwikkeling doormaakt. Het op
dat moment afbreken van deze therapieën zou schadelijk zijn voor zijn behandeling. De behandeling in een j.j.i. bestaat uit meer dan Youturn en elke overplaatsing is vanuit die optiek schadelijk.
Amsterbaken was bezig met een verloftraject voor klager maar er is nog geen officiële verlofaanvraag ingediend.

4. De beoordeling
In de brief van 13 november 2013 heeft Amsterbaken onder meer aangegeven dat klager midden in zijn traject staat en een positieve ontwikkeling doormaakt. Een behandeling in een j.j.i. bestaat uit meer dan Youturn. Hierbij kan gedacht worden aan
vertrouwen, wederkerigheid en hechting. Elke overplaatsing (of wisseling van behandelaar) is vanuit die optiek schadelijk en Amsterbaken acht dit een nog zwaarder wegende argument dan een mogelijke vertraging in het behandeltraject. Voorts wil klager
in
Amsterdam resocialiseren, omdat hij inschat dat een terugkeer naar Almere onverstandig zou kunnen uitpakken door mogelijke negatieve invloed van verkeerde kameraden. Dat gaat het gemakkelijkst vanuit Amsterdam. Op 13 december 2013 stelt Amsterbaken dat
zij het op pedagogische gronden niet verstandig acht om klager na een verblijf van anderhalf jaar over te plaatsen.
Voorts overweegt de beroepscommissie dat de afstand Lelystad-Almere slechts enkele kilometers verschilt van de afstand Amsterdam- Almere.

Aan de selectiefunctionaris kan worden toegegeven dat op zich het uitgangspunt van regionale plaatsing meebrengt dat klager wordt geplaatst in Rentray. Echter gelet op de omstandigheid dat klager al sinds november 2012 in Amsterbaken verblijft, daar
midden in zijn traject staat, een positieve ontwikkeling doormaakt en zijn re-integratie zich nu op Amsterdam richt, komt de beroepscommissie bij afweging van belangen tot het oordeel dat een eventueel nadeel van voortzetting van plaatsing buiten de
regio waaronder Almere valt, niet opweegt tegen de voordelen van continuering van de plaatsing in Amsterbaken, temeer nu verschil in geografische afstand verwaarloosbaar klein is.
Gelet op het voorgaande moet de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, onredelijk en onbillijk worden genoemd. De beroepscommissie zal de beslissing dan ook vernietigen.
De beroepscommissie zal volstaan met de vernietiging van de beslissing. Op grond van de wet zal de selectiefunctionaris de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing in overeenstemming moeten brengen met de uitspraak van de beroepscommissie.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, dr. P. H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 13 maart 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven