Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/4143/GA, 13 maart 2014, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/4143/GA

betreft: [klager] datum: 13 maart 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 december 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het meermalen niet verstrekken van beleg aan klager, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager moet al acht maanden zijn eigen beleg kopen omdat zijn beleg niet door de inrichting geleverd. Klager vindt dat deze kosten terugbetaald moeten
worden.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Klagers klacht zag enkel op de maand september, dat kan in beroep niet worden uitgebreid tot acht maanden. Het is voor de inrichting niet altijd makkelijk om alsnog beleg te verschaffen aan klager omdat
klager een vetarm dieet moet krijgen. Tevens is gebleken dat klager meerdere malen etenswaren heeft genuttigd die niet binnen zijn dieet passen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming door de beklagcommissie. De directeur heeft beaamd dat aan klager meerdere malen geen beleg is uitgereikt omdat dit beleg uit de etenskar wordt ontvreemd in het
tijdsbestek dat de etenskar zonder toezicht en niet afgesloten op de binnenplaats staat. Duidelijk is derhalve dat niet aan klager valt toe te rekenen dat hij geen beleg krijgt verstrekt. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de
beroepscommissie zal voor het geleden ongemak aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. T. Nauta, secretaris, op 13 maart 2014

secretaris voorzitter

Naar boven