Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3223/SGA, 2 oktober 2013, schorsing
Uitspraakdatum:02-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 13/3223/SGA
Betreft : [klager] datum: 2 oktober 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van beslissingen van de directeur van voormelde inrichting van – zo verstaat de voorzitter – 27 september 2013, te weten;
a. een beslissing inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van drie dagen, ingaande op 27 september 2013 om 18.15 uur en eindigend op 30 september 2013 om 17.00 uur;
b. een beslissing inhoudende het niet mogen bellen met zijn raadsman; en
c. een beslissing inhoudende het weigeren van bezoek.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 2 oktober 2013. Verzoekers raadsman, mr. C.H. van Keulen, is in de gelegenheid gesteld het verzoek schriftelijk nader toe te lichten. De raadsman heeft van
die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

1. De beoordeling
De secretaris van de beklagcommissie heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de voorzitter om inlichtingen.

Uit het verzoek valt te lezen dat verzoeker een klaagschrift heeft gezonden aan de beklagcommissie. Gelet daarop acht de voorzitter vooralsnog voldoende aannemelijk dat er een klaagschrift is ingediend bij de beklagcommissie en kan verzoeker worden
ontvangen in zijn verzoek.

Ten aanzien van onderdeel a van het verzoek:
Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat de opgelegde ordemaatregel afliep op 30 september 2013 om 17.00 uur.

Nu de beslissing tot oplegging van de bestreden ordemaatregel niet meer ten uitvoer wordt gelegd, zal het verzoek niet meer tot het door verzoeker beoogde resultaat kunnen leiden. Verzoeker heeft daarom geen belang meer bij een toewijzing van het
verzoek zodat het verzoek daarom in zoverre moet worden afgewezen.

Ten aanzien van de onderdelen b en c van het verzoek:
Uit de inlichtingen van de directeur wordt voldoende aannemelijk dat aan verzoeker de mogelijkheid is geboden om bezoek te ontvangen en om met zijn raadsman te telefoneren maar dat verzoeker van die mogelijkheden geen gebruik heeft willen maken. Gelet
daarop is er naar het voorlopig oordeel van de voorzitter in deze gevallen geen sprake van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste of tweede lid, van de Pbw. Verzoeker kan daarom in zoverre niet worden ontvangen in zijn
verzoek.
2. De uitspraak
De voorzitter wijst onderdeel a van het verzoek af en verklaart verzoeker voor het overige
niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 oktober 2013.

secretaris voorzitter

Naar boven