Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1983/GA, 28 januari 2002, beroep
Uitspraakdatum:28-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 01/1983/GA

betreft: [klager] datum: 28 januari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 30 oktober 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W.Spoelstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 1 oktober 2001 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Midden Holland, locatie Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 december 2001, gehouden in de p.i. Over-Amstel te Amsterdam, is klager gehoord.
De directeur van het huis van bewaring Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van een telefoonkaart (t.w.v. fl. 10,-) en 20 postzegels uit een zogenaamde Billybox.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager bestelt zijn winkelgoederen altijd bij de winkel. De goederen worden vervolgens afgeleverd in een Billybox. De lichte goederen worden bovenop in de Billybox gelegd. De Billyboxen worden door gedetineerden bezorgd bij degedetineerde die de bestelling heeft gedaan.
Op het moment dat klager zag dat de telefoonkaart en de postzegels ontbraken, heeft hij dit meteen gemeld bij een penitentiair inrichtingswerker (p.i.w.-er). Klager kon toen niets opmerkelijks aan de Billybox zien. In totaal mistklager voor fl. 26.- aan goederen. Dat is voor een gedetineerde veel geld.
Er zijn al meer klachten geweest over het vermissen van goederen uit de Billyboxen. Nu wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd door de directie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt allereerst vast dat in het algemeen geldt dat er bij iedere koop een zekere mate van risico voor de koper bestaat. Deze regel geldt in beginsel ook bij een koop in een penitentiaire inrichting, zij het dathet risico onder bepaalde omstandigheden kan overgaan op de directeur. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie blijft het risico bij de gedetineerde indien de inrichting de Billyboxen (steekproefsgewijs) op hun inhoudcontroleert.
Als onweersproken staat op grond van de schriftelijke reactie van de directeur aan de beklagcommissie vast dat een personeelslid van de winkel de bestelling klaar zet en dat een tweede personeelslid van de winkel de bestellingcontroleert en in de box plaatst. Daarnaast worden de telefoonkaarten door middel van een telling voor en na het inpakken nog extra gecontroleerd. Gelet op deze procedure kan niet gezegd worden dat de directeur tekort is geschotenin enige zorgplicht met betrekking tot de aflevering van de zogenaamde kantineartikelen. Bijzondere omstandigheden –zoals bijvoorbeeld een meer dan incidenteel voorkomende gebrekkige aflevering van kantineartikelen- die een extraverplichting tot controle van inrichtingswege met zich brengen, zijn niet aannemelijk geworden. Voorzover al aannemelijk is geworden dat sprake is van vermissing van bepaalde artikelen komt dit niet voor rekening van de directeur.De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H.B. Greven en mr. T.M. Halbertsma, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schoone, secretaris, op 28 januari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven