Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3488/GA, 19 februari 2014, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummer: 13/3488/GA

betreft: [klager] datum: 19 februari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 oktober 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van genoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat na zijn overplaatsing processtukken en correspondentie met geprivilegieerde personen buiten zijn aanwezigheid zijn gecontroleerd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is schriftelijk toegelicht dat en waarom klager het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. Volgens klager dient artikel 36, tweede lid Pbw niet zo beperkt te worden geïnterpreteerd dat alleen bij de opening van de
geprivilegieerde post en bij celinspecties artikel 36, tweede lid Pbw nageleefd hoeft te worden. De memorie van toelichting en de regeling geprivilegieerde post gedetineerden bieden voor deze beperkte uitleg van artikel 36, tweede lid Pbw ook geen
steun.

De directeur heeft daar niet schriftelijk op gereageerd.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 36, tweede lid Pbw heeft de directeur de bevoegdheid enveloppen of andere poststukken, afkomstig van of bestemd voor gedetineerden, op aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen te onderzoeken en deze hiertoe te openen. Indien de
enveloppen of andere poststukken afkomstig zijn van of bestemd zijn voor de in artikel 37, eerste lid tweede lid, genoemde personen of instanties, geschiedt dit onderzoek in aanwezigheid van de betrokken gedetineerde.

Vast staat dat bij de binnenkomst van klager in de p.i. Vught dossierstukken en geprivilegieerde post door de afdeling visitatie buiten klagers aanwezigheid is gecontroleerd op contrabande en ook dat deze dossier- en geprivilegieerde poststukken in een
andere p.i. reeds geopend waren toen deze stukken bij binnenkomst in de p.i. Vught op de badafdeling op contrabande werden gecontroleerd.
Ten aanzien van geprivilegieerde post geldt dat onderzoek daarvan op de aanwezigheid van contrabande is toegestaan, maar enkel in het bijzijn van de gedetineerde. Die bepaling geldt niet alleen in de gevallen waarin de geprivilegieerde post de
inrichting binnenkomt, maar ook bij alle volgende controles van die geprivilegieerde post. Bij binnenkomst van klager in de p.i. Vught zijn klagers dossierstukken en geprivilegieerde post op contrabande gecontroleerd en dit is buiten de aanwezigheid
van
klager geschied. Gelet daarop dient het beklag, wegens strijd met het bepaalde in artikel 36, tweede lid Pbw alsnog gegrond te worden verklaard. Nu niet aannemelijk is geworden dat die controle verder is gegaan dan controle op contrabande, acht de
beroepscommissie de enkele gegrondverklaring in dit geval een voldoende tegemoetkoming en zal er geen financiële tegemoetkoming worden toegekend.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
B.A. Bogaars, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven