Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/0337/SGA, 10 februari 2014, schorsing
Uitspraakdatum:10-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 14/337/SGA
Betreft :[verzoeker] datum: 10 februari 2014

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. S.C. Gordijn, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de voorgenomen beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 5 februari 2013, inhoudende dat de directeur zal
beslissen dat klager een geneeskundige a-behandeling zal dienen te ondergaan (dwangmedicatie als bedoeld in artikel 46e van de Pbw) .

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het gelijktijdig met het schorsingsverzoek ingediende beroepschrift. De voorzitter heeft, gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, geen inlichtingen opgevraagd bij de directeur van de p.i. Amsterdam
Over-Amstel.

1. De beoordeling
Tegen een voorgenomen beslissing tot toepassing van dwangmedicatie als bedoeld in artikel 46e van de Pbw staat geen beroep open en mitsdien kan ook niet om schorsing van de tenuitvoerlegging van die beslissing – zo daar al sprake van zou zijn – worden
verzocht. Verzoeker moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn verzoek.

Zodra de directeur een definitieve beslissing heeft genomen, kan tegen die beslissing beroep worden ingesteld bij de Raad en kan van de tenuitvoerlegging daarvan om schorsing worden verzocht. De voorzitter gaat er daarbij vanuit dat de directeur een
wachttermijn in acht zal nemen voordat met de feitelijke tenuitvoerlegging van die beslissing een aanvang wordt genomen teneinde de voorzitter in staat te stellen een beslissing te nemen op een – tegen die definitieve beslissing ingediend –
schorsingsverzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 10 februari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven