Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/3843/GM, 29 januari 2014, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/3843/GM

betreft: [klager] datum: 29 januari 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. W. Anker, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 14 november 2013 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 januari 2014, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klagers raadsman mr. W. Anker en [...], inrichtingsarts.

Door de raadsman is verklaard dat klager verhinderd is om ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 23 oktober 2013, betreft het medisch handelen van de inrichtingsarts(en) en de verpleegkundige voor wat betreft klagers knieletsel.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Namens klager is de klacht als volgt toegelicht.
Klager heeft van af het begin af aan en meerdere keren aangegeven dat hij na een voetbalwedstrijd zijn knie niet kon buigen, het niet vertrouwde en doorverwezen wilde worden naar het ziekenhuis. De orthopeed heeft tegen hem gezegd dat hij veel eerder
doorverwezen had moeten worden. Op 6 oktober 2013 is geconstateerd dat hij zijn knie niet kon buigen. Op 7 oktober 2013 is vocht in zijn knie geconstateerd. Op 11 oktober 2013 is er vreemd genoeg geen vocht waargenomen en op 18 oktober 2013 is er
sprake
van een forse hydrops. Vraag is of er sprake was van een zogenaamde slotstand. Klager is telkens met een kluitje in het riet gestuurd. Zonder uitleg moest hij zes tot zeven weken wachten.
De raadsman heeft contact met het hoofd zorg opgenomen die hem zei dat hij maar een brief moest sturen. Klager is per brief door de medische dienst meegedeeld dat hij op de wachtlijst stond voor een kijkoperatie. Hij is niet geïnformeerd wanneer de
ingreep zou plaatsvinden. Hij wist niet waar hij aan toe was.
Niet vastgesteld kan worden dat van de NHG-richtlijn is afgeweken, maar er was wel onvoldoende oor voor klagers klachten en bevindingen. Betwijfeld wordt of uitgelegd is dat er bij dit soort klachten afgewacht moet worden.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Er was geen sprake van een slotstand. Wel was er sprake van een beperking en vocht in het gewricht. Op 5 oktober 2013 is klager, nadat hij zijn knie had verdraaid tijdens het voetballen, gezien door de verpleegkundige. De knie was niet pijnlijk en er
was geen zwelling. Klager kon de knie goed bewegen. Er is een drukverband aangelegd en klager is de volgende dag opnieuw gezien. Er was sprake van wat zwelling. Hij kon zijn been wel belasten, maar niet buigen. De knie is opnieuw gezwachteld en klager
heeft krukken gekregen. Op 7 oktober 2013 is hij gezien door de inrichtingsarts die iets vocht in het gewricht, drukpijn aan de buitenzijde van de knie en geen afwijkingen van de meniscus of binnenste kniebanden constateerde. Klager is het advies
gegeven om door te gaan met zwachtelen, rust te nemen en zijn krukken te gebruiken. Op 11 oktober 2013 is hij wederom gezien door de inrichtingsarts en de ingezette behandeling is gecontinueerd. Op 18 oktober 2013 is hij gezien door een andere
inrichtingsarts die constateerde dat het vocht in de knie was toegenomen en dat klager de knie niet meer goed kon bewegen. Klager is verwezen naar de orthopedisch chirurg die klager heeft gezien op 23 oktober 2013 en constateerde dat er waarschijnlijk
toch sprake was van een scheur in de meniscus. Hij adviseerde een kijkoperatie die op 29 november 2013 heeft plaatsgevonden. De blessure is steeds goed onderzocht en gevolgd. De uitleg aan klager kan niet woordelijk worden weergegeven, maar het is een
goede gewoonte om patiënten te informeren over wat er is gevonden en wat het beleid is. Binnen achttien dagen is hij gezien door de orthopedisch chirurg. Binnen vier à vijf weken daarna heeft de kijkoperatie plaatsgevonden. Er is gehandeld conform de
NHG-standaard. Als de orthopeed het noodzakelijk had gevonden dat er met spoed werd gehandeld dan had hij dat laten weten. Klager is volwaardige zorg verstrekt.

3. De beoordeling
Uit klagers medische gegevens en de behandeling ter zitting volgt dat klager, die zijn knie had verdraaid tijdens het voetballen, dadelijk is gezien door de verpleegkundige en de inrichtingsarts. De knie is ingezwachteld, krukken zijn verstrekt en
klager is geadviseerd rust te nemen. Vervolgens is klager meerdere keren gezien door de inrichtingsarts en is hij nadat een toename van vocht in het gewricht was geconstateerd direct doorverwezen naar de orthopedisch chirurg. De beroepscommissie is van
oordeel dat uit het bovenstaande volgt dat door en namens de inrichtingsarts conform de NHG-richtlijnen met betrekking tot traumatische knieproblemen is gehandeld. Zij acht niet aannemelijk geworden dat het te volgen beleid niet aan klager zou zijn
uitgelegd. De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat klager een adequate behandeling is geboden en dat er geen noodzaak aanwezig was om hem eerder door te verwijzen voor nader onderzoek door een
orthopeed. Het handelen door of namens de inrichtingarts kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. J.G.J. de Boer en drs. L.E.M. Kleipool, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 januari 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven